חברת החשמל לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.iec.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בייצור,אספקה וחלוקת חשמל לצרכנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   600   
   520000472   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדד תל - בונד 20, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יפתח רון-טל
  מנכ"ל - עופר בלוך
  סמנכ"ל כספים - אברהם דויטשמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  נתיב האור 1 , חיפה
  טלפון : 076-8631555
  פקס : 072-3431804
  YAEL.NEVO@IEC.CO.IL
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
85,076,000
85,936,000
סך מאזן
10,026,000
10,503,000
נכסים שוטפים
75,050,000
73,005,000
נכסים בלתי שוטפים
20,793,000
24,843,000
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
10,563,000
7,739,000
התחייבויות שוטפות
50,300,000
51,630,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
23,370,000
23,584,000
סה"כ הכנסות
4,035,000
4,060,000
רווח גולמי
2,520,000
-1,781,000
רווח תפעולי
972,000
-946,000
רווח לפני מס
4,740,000
4,070,000
רווח נקי
4,740,000
4,070,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
5,753,000
5,764,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
24.4 %
28.9 %
הון למאזן
24.7 %
17.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).