בנק לאומי לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.leumi.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   604   
   520018078   
    36,157,575 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א בנקים-5, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד ברודט
  מנכ"ל - רקפת רוסק-עמינח
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית לאומי, יהודה הלוי 34 , תל-אביב
  טלפון : 076-8858111
  פקס : 076-8859732
  LIVNAT.EIN-SHAY@BLL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
450,838,000
460,657,000
סך מאזן
82,067,000
81,419,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
78,460,000
75,828,000
ניירות ערך
267,952,000
271,173,000
אשראי לציבור
33,167,000
35,305,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
362,478,000
364,591,000
פקדונות הציבור
5,156,000
5,210,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
8,046,000
8,890,000
הכנסות ריבית, נטו
-172,000
-519,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
5,428,000
4,871,000
סך הכנסות שאינן מריבית
8,501,000
8,337,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
4,801,000
4,905,000
רווח לפני מס
3,172,000
3,257,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
2.10
2.15
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-627,000
-1,369,000
דיבידנד
6,791,000
1,876,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.02
שוק להון
---
11.10
מכפיל
7.4 %
7.7 %
הון למאזן
9.8 %
9.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).