בנק לאומי לישראל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.leumi.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   604   
   520018078   
    36,045,913 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א בנקים-5, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - דוד ברודט
  CEO - רקפת רוסק-עמינח
  Financial Vice CEO - עומר זיו
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  בית לאומי, יהודה הלוי 34 , תל-אביב
  Phone : 076-8858111
  Fax : 076-8859732
  LIVNAT.EIN-SHAY@BLL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
Balance Sheet
450,838,000
436,967,000
450,448,000
סך מאזן
82,067,000
69,352,000
71,315,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
78,460,000
79,501,000
83,044,000
ניירות ערך
267,952,000
264,484,000
264,172,000
אשראי לציבור
33,167,000
32,521,000
34,679,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
362,478,000
342,766,000
361,220,000
פקדונות הציבור
5,156,000
4,330,000
3,473,000
פקדונות מבנקים
Profit & Loss Statement
8,046,000
4,038,000
4,420,000
הכנסות ריבית, נטו
172,000
143,000
116,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
5,428,000
2,507,000
2,283,000
סך הכנסות שאינן מריבית
8,501,000
4,070,000
4,151,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
4,801,000
2,332,000
2,436,000
רווח לפני מס
3,172,000
1,498,000
1,633,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
2.10
0.98
1.07
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-627,000
0
0
דיבידנד
18,435,000
-4,254,000
-553,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.04
שוק להון
---
---
10.90
מכפיל
7.4 %
---
7.7 %
הון למאזן
9.8 %
---
9.8 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark