אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.africa-israel.com
חברת השקעות השולטת ב"אפריקה נכסים","אפריקה מגורים" ו"אפריקה תעשיות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   611   
   520005067   
    30,420 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינדב גרינשפון
  מנכ"ל - אברהם נובוגרוצקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך החורש 4, קרית סביונים , יהוד
  טלפון : 03-5393586
  פקס : 03-5393523
  ERANF@WBLAW.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
15,969,642
14,330,243
16,841,452
סך מאזן
5,102,081
5,193,585
5,259,969
נכסים שוטפים
10,867,561
9,136,658
11,581,483
נכסים בלתי שוטפים
1,400,717
1,173,986
1,634,212
הון עצמי
1,713,867
1,560,255
1,884,426
מזה: זכויות מיעוט
8,386,578
7,696,223
9,661,615
התחייבויות שוטפות
6,182,347
5,460,034
5,545,625
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,617,460
2,752,550
2,896,281
סה"כ הכנסות
1,551,705
348,701
353,059
רווח גולמי
868,429
319,857
590,987
רווח תפעולי
270,602
18,213
244,386
רווח לפני מס
88,100
4,511
153,859
רווח נקי
-43,459
-39,993
4,552
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.21
-0.27
0.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-413,777
-557,690
359,217
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
28.01
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).