אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.africa-israel.com
חברת השקעות השולטת ב"אפריקה מגורים" ו"אפריקה תעשיות".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   611   
   520005067   
    24,460 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינדב גרינשפון
  מנכ"ל - אברהם נובוגרוצקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך החורש 4, קרית סביונים , יהוד
  טלפון : 03-5393586
  פקס : 03-5393523
  ERANF@WBLAW.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
15,969,642
14,917,262
15,723,334
סך מאזן
5,102,081
4,410,875
4,396,731
נכסים שוטפים
10,867,561
10,506,387
11,326,603
נכסים בלתי שוטפים
1,400,717
1,500,984
1,779,600
הון עצמי
1,713,867
1,722,516
1,960,923
מזה: זכויות מיעוט
8,386,578
7,777,320
8,564,173
התחייבויות שוטפות
6,182,347
5,638,958
5,379,561
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,617,460
3,496,299
3,687,129
סה"כ הכנסות
1,551,705
470,351
539,047
רווח גולמי
868,429
659,732
767,762
רווח תפעולי
270,602
274,302
292,544
רווח לפני מס
88,100
189,501
222,816
רווח נקי
-43,459
47,609
39,685
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.21
0.25
-0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-413,777
-516,796
486,895
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).