חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ildc.co.il
החברה עוסקת בבנייה,נדל"ן מניב ושלטי חוצות ושולטת ב"מלונות הכשרה" ו"הכשרה התחדשות" ומחזיקה ב"סקייליין".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   612   
   520020116   
    921,771 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה מעוז
  מנכ"ל - עופר נמרודי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  טלפון : 03-7962224
  פקס : 03-7962226
  KIM@ILDC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
4,830,651
5,017,486
סך מאזן
764,968
978,782
נכסים שוטפים
3,927,104
3,923,629
נכסים בלתי שוטפים
1,194,748
1,296,985
הון עצמי
461,413
516,617
מזה: זכויות מיעוט
718,189
769,644
התחייבויות שוטפות
2,917,714
2,950,857
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
387,854
549,131
סה"כ הכנסות
175,573
226,594
רווח גולמי
169,556
335,049
רווח תפעולי
72,777
202,214
רווח לפני מס
18,953
99,005
רווח נקי
-6,617
45,944
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.11
2.35
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-36,000
0
דיבידנד
-73,902
-30,333
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.18
שוק להון
---
20.06
מכפיל
15.2 %
15.6 %
הון למאזן
-0.9 %
6.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).