חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ildc.co.il
החברה עוסקת בבנייה,נדל"ן מניב ושלטי חוצות ושולטת ב"מלונות הכשרה" ו"הכשרה אלפא" ומחזיקה ב"סקייליין".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   612   
   520020116   
    655,125 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה מעוז
  מנכ"ל - עופר נמרודי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  טלפון : 03-7962224
  פקס : 03-7962226
  KIM@ILDC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
4,830,651
4,575,510
4,882,375
סך מאזן
764,968
648,896
668,979
נכסים שוטפים
4,065,683
3,926,614
4,213,396
נכסים בלתי שוטפים
1,194,748
1,141,345
1,258,567
הון עצמי
461,413
442,853
472,864
מזה: זכויות מיעוט
718,189
766,371
630,117
התחייבויות שוטפות
2,917,714
2,667,794
2,993,691
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
622,630
419,619
598,971
סה"כ הכנסות
182,228
120,323
184,554
רווח גולמי
163,975
79,630
204,748
רווח תפעולי
63,546
4,122
99,515
רווח לפני מס
18,953
-6,615
68,335
רווח נקי
-6,617
-26,657
51,965
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.23
-0.94
1.84
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-36,000
-36,000
0
דיבידנד
-73,902
-40,566
-6,868
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.83
שוק להון
---
---
9.10
מכפיל
15.2 %
---
16.1 %
הון למאזן
-0.9 %
---
9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).