ישרס חברה להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.isras.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה וניהול מבני תעשיה,מרכזים מסחריים, ובתי מגורים למכירה ולהשכרה ע"י "רסקו".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   613   
   520017807   
    2,199,386 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה איזנברג
  מנכ"ל - שי טאובר
  מנהל כספים - אורי פרוכטמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית ישרס, הר סיני 3 , תל-אביב
  טלפון : 03-7130200
  פקס : 03-5606955
  ILAN@RASSCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
5,860,695
5,659,608
6,180,165
סך מאזן
735,188
828,216
940,201
נכסים שוטפים
5,125,507
4,831,392
5,239,964
נכסים בלתי שוטפים
2,594,831
2,328,290
2,762,075
הון עצמי
185,859
174,726
202,191
מזה: זכויות מיעוט
454,475
471,104
517,283
התחייבויות שוטפות
2,811,389
2,860,214
2,900,807
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
489,504
318,194
289,138
סה"כ הכנסות
338,423
236,673
229,063
רווח גולמי
515,324
210,052
308,990
רווח תפעולי
410,081
127,805
249,196
רווח לפני מס
330,415
110,933
202,924
רווח נקי
308,205
99,856
186,592
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
59.65
19.46
34.53
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-62,079
-35,957
-51,337
דיבידנד
173,553
131,999
97,935
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.86
שוק להון
---
---
5.57
מכפיל
41.1 %
---
41.4 %
הון למאזן
14.0 %
---
16.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).