ישרס חברה להשקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.isras.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה וניהול מבני תעשיה,מרכזים מסחריים, ובתי מגורים למכירה ולהשכרה ע"י "רסקו".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   613   
   520017807   
    2,831,101 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה איזנברג
  מנכ"ל - שי טאובר
  מנהל כספים - אורי פרוכטמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית ישרס, הר סיני 3 , תל-אביב
  טלפון : 03-7130200
  פקס : 03-5606955
  ILAN@RASSCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
5,860,695
6,444,701
סך מאזן
735,188
643,088
נכסים שוטפים
5,125,507
5,786,993
נכסים בלתי שוטפים
2,594,831
2,917,138
הון עצמי
185,859
195,869
מזה: זכויות מיעוט
454,475
437,528
התחייבויות שוטפות
2,811,389
3,090,035
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
489,504
704,028
סה"כ הכנסות
338,423
353,474
רווח גולמי
515,324
604,859
רווח תפעולי
410,081
525,220
רווח לפני מס
330,415
408,644
רווח נקי
308,205
377,834
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
59.65
69.92
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-62,079
-81,058
דיבידנד
173,553
279,690
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.04
שוק להון
---
7.49
מכפיל
41.1 %
42.2 %
הון למאזן
14.0 %
14.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).