דלתא-גליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.deltagalil.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק הלבשה תחתונה,גרביים,חולצות ובדים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   627   
   520025602   
    2,569,401 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לאוטמן
  מנכ"ל - אייזק דבח
  סמנכ"ל כספים - יעקב חן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האשל 45, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 076-8177229
  פקס : 076-8177280
  JACOB.HEEN@DELTAGALIL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
3,538,150
3,370,144
3,717,142
סך מאזן
2,018,907
1,869,954
2,131,272
נכסים שוטפים
1,519,242
1,500,189
1,585,871
נכסים בלתי שוטפים
1,564,737
1,460,464
1,642,704
הון עצמי
3,869
4,006
2,862
מזה: זכויות מיעוט
895,391
753,566
990,373
התחייבויות שוטפות
1,078,022
1,156,113
1,084,065
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,743,133
2,293,872
2,457,888
סה"כ הכנסות
1,777,919
832,202
911,106
רווח גולמי
291,682
97,549
91,611
רווח תפעולי
227,817
65,683
57,170
רווח לפני מס
169,741
50,689
50,618
רווח נקי
169,325
50,479
51,720
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.66
1.99
2.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-48,729
-22,025
-25,546
דיבידנד
258,874
9,617
-72,883
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.57
שוק להון
---
---
15.06
מכפיל
44.1 %
---
44.1 %
הון למאזן
11.1 %
---
11.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).