דלתא-גליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.deltagalil.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק הלבשה תחתונה,גרביים,חולצות ובדים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   627   
   520025602   
    2,895,911 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לאוטמן
  מנכ"ל - אייזק דבח
  סמנכ"ל כספים - יעקב חן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האשל 45, פארק התעשיה , קיסריה
  טלפון : 076-8177229
  פקס : 076-8177280
  JACOB.HEEN@DELTAGALIL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
3,538,150
4,519,822
סך מאזן
2,018,907
2,380,883
נכסים שוטפים
889,760
1,163,128
נכסים בלתי שוטפים
1,564,737
1,753,506
הון עצמי
3,869
2,151
מזה: זכויות מיעוט
895,391
1,397,438
התחייבויות שוטפות
1,078,022
1,368,878
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,743,133
5,616,082
סה"כ הכנסות
1,777,919
2,094,439
רווח גולמי
291,682
300,901
רווח תפעולי
227,817
222,343
רווח לפני מס
169,741
180,567
רווח נקי
169,325
181,924
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.66
7.16
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-48,729
-52,734
דיבידנד
258,874
83,839
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.65
שוק להון
---
15.92
מכפיל
44.1 %
38.7 %
הון למאזן
11.1 %
11.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).