טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tevapharm.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות,חומרי-גלם לתעשיית התרופות, מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (26/05/2019)   
   629   
   520013954   
    43,414,538 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - סול ג'. בארר
  מנכ"ל - קאר שולץ
  מנהל כספים - מייקל (מייק) מקקלן
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 3190 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9267267
  פקס : 03-9267519
  TOMER.AMITAI@TEVA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
227,439,884
243,102,034
217,030,604
סך מאזן
51,699,912
51,610,118
48,700,806
נכסים שוטפים
121,869,968
129,023,538
29,218,308
נכסים בלתי שוטפים
59,195,912
70,638,428
57,366,946
הון עצמי
4,074,076
5,204,234
3,948,714
מזה: זכויות מיעוט
53,678,856
51,852,584
50,865,528
התחייבויות שוטפות
114,565,116
120,611,022
108,798,130
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
70,664,792
17,798,410
15,573,670
סה"כ הכנסות
31,093,408
8,250,872
6,726,230
רווח גולמי
-6,135,476
5,358,850
485,884
רווח תפעולי
-9,729,808
4,146,520
-319,088
רווח לפני מס
-9,265,056
3,984,876
-351,722
רווח נקי
-8,058,200
3,935,680
-380,730
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-8.81
3.65
-0.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
9,167,608
5,256,944
406,112
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.81
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
24.2 %
---
24.6 %
הון למאזן
-14.0 %
---
-20.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).