טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tevapharm.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות,חומרי-גלם לתעשיית התרופות, מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   629   
   520013954   
    66,357,522 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - סול ג'. בארר
  מנכ"ל - קאר שולץ
  מנהל כספים - מייקל (מייק) מקקלן
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 3190 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9267267
  פקס : 03-9267519
  TOMER.AMITAI@TEVA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
244,822,205
227,439,884
סך מאזן
53,329,394
51,699,912
נכסים שוטפים
128,344,873
121,869,968
נכסים בלתי שוטפים
64,988,915
59,195,912
הון עצמי
4,805,262
4,074,076
מזה: זכויות מיעוט
62,132,107
53,678,856
התחייבויות שוטפות
117,701,183
114,565,116
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
77,608,795
70,664,792
סה"כ הכנסות
37,530,275
31,093,408
רווח גולמי
-60,617,028
-6,135,476
רווח תפעולי
-63,719,993
-9,729,808
רווח לפני מס
-57,028,683
-9,265,056
רווח נקי
-56,390,755
-8,058,200
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-56.37
-8.81
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-3,987,050
0
דיבידנד
12,158,769
9,167,608
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.20
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
24.6 %
24.2 %
הון למאזן
-59.9 %
-14.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).