טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tevapharm.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק של תרופות,חומרי-גלם לתעשיית התרופות, מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   629   
   520013954   
    74,697,721 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   פארמה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - סול ג'. בארר
  מנכ"ל - קאר שולץ
  מנהל כספים - מייקל (מייק) מקקלן
  
    
  פרטי קשר :
  ת"ד 3190 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9267267
  פקס : 03-9267519
  TOMER.AMITAI@TEVA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
244,822,205
303,783,378
235,976,247
סך מאזן
53,329,394
57,261,554
50,346,387
נכסים שוטפים
191,492,811
246,521,824
185,629,860
נכסים בלתי שוטפים
64,988,915
106,911,055
69,399,018
הון עצמי
4,805,262
5,731,096
5,092,308
מזה: זכויות מיעוט
62,132,107
59,791,847
53,788,410
התחייבויות שוטפות
117,701,183
137,080,476
112,788,819
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
77,608,795
59,731,854
51,847,965
סה"כ הכנסות
37,530,275
29,230,707
23,321,610
רווח גולמי
-60,617,028
-15,764,043
5,538,429
רווח תפעולי
-63,719,993
-18,213,169
2,593,305
רווח לפני מס
-57,028,683
-16,653,351
2,796,417
רווח נקי
-56,390,755
-16,692,170
2,669,472
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-56.37
-17.12
1.92
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-3,987,050
---
0
דיבידנד
12,158,769
8,215,512
7,540,533
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.16
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
24.6 %
---
27.3 %
הון למאזן
-59.9 %
---
-44.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).