נייר חדרה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hadera-paper.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק נייר כתיבה והדפסה,אריזות קרטון ואיסוף ועיבוד פסולת נייר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   632   
   520018383   
    1,684,559 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   עץ, נייר ודפוס   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישי דוידי
  מנכ"ל - גדי קוניא
  סמנכ"ל כספים - ליאור הלמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 142 , חדרה
  טלפון : 04-6349405
  פקס : 04-6339740
  ANATR@HADERA-PAPER.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
2,175,265
2,061,462
סך מאזן
1,180,624
1,032,221
נכסים שוטפים
968,671
1,009,833
נכסים בלתי שוטפים
1,044,508
1,081,059
הון עצמי
3,555
4,977
מזה: זכויות מיעוט
629,645
524,190
התחייבויות שוטפות
501,112
456,213
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,655,093
1,789,080
סה"כ הכנסות
268,788
311,825
רווח גולמי
95,522
131,085
רווח תפעולי
59,788
87,226
רווח לפני מס
46,159
129,121
רווח נקי
44,441
127,711
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.96
19.97
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-95,000
דיבידנד
195,814
150,384
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.57
שוק להון
---
13.19
מכפיל
47.9 %
52.2 %
הון למאזן
4.4 %
12.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).