שמן תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shemen.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של שמנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   634   
   520023474   
    145,154 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים ליאון פינק
  מנכ"ל - איל בן סירה
  סמנכ"ל כספים - יוסי מרקוביץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 136 , חיפה
  טלפון : 04-8604600
  פקס : 04-8622555
  LISHKA@SHEMEN.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
433,251
443,884
סך מאזן
180,030
181,575
נכסים שוטפים
253,221
262,309
נכסים בלתי שוטפים
233,737
245,928
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
69,723
77,341
התחייבויות שוטפות
129,791
120,615
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
565,283
560,104
סה"כ הכנסות
46,386
44,345
רווח גולמי
12,206
12,162
רווח תפעולי
95,834
2,781
רווח לפני מס
72,794
2,092
רווח נקי
72,794
2,092
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.28
0.09
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-13,020
21,799
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.59
שוק להון
---
69.39
מכפיל
53.9 %
55.4 %
הון למאזן
35.5 %
0.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).