שמן תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shemen.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של שמנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   634   
   520023474   
    122,278 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים ליאון פינק
  מנכ"ל - איל בן סירה
  סמנכ"ל כספים - גיא טל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 136 , חיפה
  טלפון : 04-8604600
  פקס : 04-8622555
  LISHKA@SHEMEN.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
433,251
445,547
497,194
סך מאזן
180,030
196,123
239,116
נכסים שוטפים
253,221
249,424
258,078
נכסים בלתי שוטפים
233,737
168,399
237,333
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
69,723
208,329
136,350
התחייבויות שוטפות
129,791
68,819
123,511
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
565,283
285,847
270,287
סה"כ הכנסות
46,386
28,870
16,464
רווח גולמי
12,206
13,696
577
רווח תפעולי
95,834
9,295
-4,003
רווח לפני מס
72,794
7,043
-3,103
רווח נקי
72,794
7,043
-3,103
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.28
---
-0.14
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-13,020
3,715
-17,253
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.52
שוק להון
---
---
1.95
מכפיל
53.9 %
---
47.7 %
הון למאזן
35.5 %
---
30.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).