שמן תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shemen.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק של שמנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   634   
   520023474   
    124,741 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים ליאון פינק
  מנכ"ל - איל בן סירה
  סמנכ"ל כספים - גיא טל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 136 , חיפה
  טלפון : 04-8604600
  פקס : 04-8622555
  LISHKA@SHEMEN.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
433,251
477,412
451,433
סך מאזן
180,030
225,650
193,025
נכסים שוטפים
253,221
251,762
258,408
נכסים בלתי שוטפים
233,737
240,379
238,424
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
69,723
104,478
90,593
התחייבויות שוטפות
129,791
132,555
122,416
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
565,283
428,794
414,195
סה"כ הכנסות
46,386
39,024
29,196
רווח גולמי
12,206
15,585
4,494
רווח תפעולי
95,834
101,499
-2,116
רווח לפני מס
72,794
77,107
-1,650
רווח נקי
72,794
77,107
-1,650
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.28
3.48
-0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-13,020
806
14,511
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.52
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
53.9 %
---
52.8 %
הון למאזן
35.5 %
---
-2.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).