חברת השקעות דיסקונט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dic.co.il
חברת אחזקות השולטת בחברות תקשורת-"סלקום";נדל"ן-"נכסים" וביומד-"אלרון" ומחזיקה ב"שופרסל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   639   
   520023896   
    1,562,455 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, תל בונד-תשואות שקלי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - שולם (סאול) לפידות
  סמנכ"ל כספים - גיל קוטלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי 3, ק'43, דרך מנחם בגין , תל-אביב
  טלפון : 03-6075888
  פקס : 03-6075889
  INVESTOR.RELATIONS@DIC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
34,823,000
34,122,000
29,239,000
סך מאזן
10,855,000
10,293,000
8,750,000
נכסים שוטפים
23,968,000
23,829,000
20,489,000
נכסים בלתי שוטפים
6,584,000
6,294,000
6,745,000
הון עצמי
4,918,000
4,590,000
4,066,000
מזה: זכויות מיעוט
7,065,000
7,795,000
4,113,000
התחייבויות שוטפות
21,174,000
20,033,000
18,381,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
17,183,000
2,639,000
2,625,000
סה"כ הכנסות
5,039,000
993,000
919,000
רווח גולמי
1,684,000
748,000
467,000
רווח תפעולי
462,000
105,000
-234,000
רווח לפני מס
183,000
53,000
1,074,000
רווח נקי
-273,000
-162,000
924,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.90
-1.20
6.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-678,000
-677,000
0
דיבידנד
2,022,000
829,000
1,034,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.58
שוק להון
---
---
1.92
מכפיל
4.8 %
---
9.2 %
הון למאזן
-13.8 %
---
37.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).