חברת השקעות דיסקונט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dic.co.il
חברת אחזקות השולטת בחברות תקשורת-"סלקום";נדל"ן-"נכסים" וביומד-"אלרון" ומחזיקה ב"שופרסל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   639   
   520023896   
    1,167,051 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, תל בונד-תשואות שקלי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - שולם (סאול) לפידות
  סמנכ"ל כספים - גיל קוטלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי 3,מגדל משולש ק'44 , תל-אביב
  טלפון : 03-6075666
  פקס : 03-7604350
  INVESTOR.RELATIONS@DIC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
34,823,000
29,399,000
סך מאזן
10,855,000
9,295,000
נכסים שוטפים
23,968,000
16,907,000
נכסים בלתי שוטפים
6,584,000
6,341,000
הון עצמי
4,918,000
4,024,000
מזה: זכויות מיעוט
7,065,000
3,593,000
התחייבויות שוטפות
21,174,000
19,465,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,335,000
5,259,000
סה"כ הכנסות
2,019,000
1,874,000
רווח גולמי
1,319,000
933,000
רווח תפעולי
154,000
-556,000
רווח לפני מס
183,000
690,000
רווח נקי
-273,000
539,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.90
3.50
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-678,000
0
דיבידנד
2,022,000
1,682,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.50
שוק להון
---
2.17
מכפיל
4.8 %
7.9 %
הון למאזן
-13.8 %
27.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).