לפידות קפיטל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lapidoth.co.il
החברה עוסקת בביצוע קידוחי נפט ומים,מסחר בינלאומי,השקעות שונות ושולטת ב"לפידות חלץ","סאני תקשורת" ו"סאני אלקטרוניקה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   642   
   520022971   
    615,532 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב לוקסנבורג
  מנכ"ל - אמיר תירוש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ברודצקי 19 , תל-אביב
  טלפון : 03-6417241
  פקס : 03-6417246
  LAPIDOTH@LAPIDOTH.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
897,144
945,405
1,026,655
סך מאזן
758,344
823,774
888,799
נכסים שוטפים
138,800
121,631
137,856
נכסים בלתי שוטפים
527,040
506,856
605,454
הון עצמי
181,140
175,343
212,324
מזה: זכויות מיעוט
228,745
299,459
264,007
התחייבויות שוטפות
141,359
139,090
157,194
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,391,177
1,087,195
1,121,242
סה"כ הכנסות
189,494
169,888
149,521
רווח גולמי
144,392
110,138
100,294
רווח תפעולי
101,330
79,062
96,430
רווח לפני מס
86,000
67,268
78,056
רווח נקי
53,973
40,622
45,888
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.30
1
1.13
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-45,000
-45,000
0
דיבידנד
-99,666
-187,403
-7,586
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.57
שוק להון
---
---
10.39
מכפיל
38.6 %
---
38.3 %
הון למאזן
16.2 %
---
16.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).