לפידות קפיטל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.lapidoth.co.il
החברה עוסקת בביצוע קידוחי נפט ומים,מסחר בינלאומי,השקעות שונות ושולטת ב"לפידות חלץ","סאני תקשורת" ו"סאני אלקטרוניקה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   642   
   520022971   
    636,927 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב לוקסנבורג
  מנכ"ל - אמיר תירוש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ברודצקי 19 , תל-אביב
  טלפון : 03-6417241
  פקס : 03-6417246
  LAPIDOTH@LAPIDOTH.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
897,144
934,157
933,300
סך מאזן
758,344
809,898
789,473
נכסים שוטפים
138,800
124,259
143,827
נכסים בלתי שוטפים
527,040
485,151
558,144
הון עצמי
181,140
164,850
197,096
מזה: זכויות מיעוט
228,745
312,691
219,660
התחייבויות שוטפות
141,359
136,315
155,496
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,391,177
715,446
708,141
סה"כ הכנסות
189,494
102,526
85,602
רווח גולמי
144,392
74,221
36,529
רווח תפעולי
101,330
46,395
39,666
רווח לפני מס
86,000
40,489
28,752
רווח נקי
53,973
23,847
12,804
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.30
0.57
0.33
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-45,000
-35,000
0
דיבידנד
-99,666
-65,250
14,061
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.76
שוק להון
---
---
14.84
מכפיל
38.6 %
---
38.7 %
הון למאזן
16.2 %
---
12.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).