נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בחיפוש נפט וגז ע"י "ישראמקו" ועוסקת בנדל"ן ומלונאות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   643   
   520020942   
    2,308,158 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  סמנכ"ל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 2695 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9228225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
6,963,466
7,157,196
7,141,411
סך מאזן
1,321,280
1,309,433
1,433,094
נכסים שוטפים
5,642,186
5,847,763
5,708,317
נכסים בלתי שוטפים
2,572,219
2,976,503
3,401,747
הון עצמי
1,521,382
1,944,447
2,096,514
מזה: זכויות מיעוט
1,203,847
809,577
470,774
התחייבויות שוטפות
3,187,400
3,371,116
3,268,890
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,888,858
1,447,784
1,548,774
סה"כ הכנסות
1,437,113
1,106,190
1,179,637
רווח גולמי
1,423,352
1,075,900
1,162,699
רווח תפעולי
1,221,321
910,303
1,105,691
רווח לפני מס
1,011,202
851,937
1,029,206
רווח נקי
128,657
147,214
233,829
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.32
1.51
2.39
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-300,000
-300,000
0
דיבידנד
1,491,905
1,158,028
1,147,856
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.77
שוק להון
---
---
10.72
מכפיל
15.1 %
---
18.3 %
הון למאזן
11.5 %
---
18.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).