נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בחיפוש נפט וגז ע"י "ישראמקו",מחזיקה ב"יואל" ועוסקת בנדל"ן ומלונאות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   643   
   520020942   
    2,480,400 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   חיפושי נפט וגז   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד ת"א-נפט וגז, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  מנהל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 8, קרית-אריה , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9228225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
6,963,466
7,223,549
6,717,518
סך מאזן
1,321,280
1,217,435
1,038,222
נכסים שוטפים
5,642,186
6,006,114
5,679,296
נכסים בלתי שוטפים
2,572,219
2,983,540
2,959,584
הון עצמי
1,521,382
1,675,398
1,815,396
מזה: זכויות מיעוט
1,203,847
767,351
456,765
התחייבויות שוטפות
3,187,400
3,472,658
3,301,169
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,888,858
951,996
975,268
סה"כ הכנסות
1,437,113
720,091
738,467
רווח גולמי
1,423,352
702,317
717,035
רווח תפעולי
1,221,321
580,521
597,243
רווח לפני מס
1,011,202
543,163
570,997
רווח נקי
128,657
94,611
68,145
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.32
0.97
0.70
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-300,000
0
0
דיבידנד
1,491,905
741,624
702,597
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.17
שוק להון
---
---
24.27
מכפיל
15.1 %
---
17.0 %
הון למאזן
11.5 %
---
8.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).