פלרם (1990) תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.palram.com
החברה עוסקת ביצור ושיווק לוחות פלסטיק שטוחים וגליים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   644   
   520039843   
    585,255 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ארנון אשד
  מנכ"ל - עידו רודוי
  סמנכ"ל כספים - ערן גולדמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ רמת-יוחנן , דאר כפר מכבי
  טלפון : 04-8459900
  פקס : 04-8444012
  RAVIT@PALRAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,128,314
1,111,032
1,280,574
סך מאזן
833,744
814,581
953,010
נכסים שוטפים
294,570
296,451
327,564
נכסים בלתי שוטפים
663,172
659,740
708,246
הון עצמי
85,060
80,856
87,066
מזה: זכויות מיעוט
405,110
359,146
444,765
התחייבויות שוטפות
60,032
92,146
127,563
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,320,779
699,754
759,985
סה"כ הכנסות
363,419
205,192
205,874
רווח גולמי
47,587
49,567
46,270
רווח תפעולי
45,506
42,160
43,417
רווח לפני מס
36,334
35,014
36,296
רווח נקי
29,845
32,518
35,049
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.16
1.26
1.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-12,000
-12,000
0
דיבידנד
-293
-1,552
-29,576
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.94
שוק להון
---
---
18.08
מכפיל
51.2 %
---
48.5 %
הון למאזן
5.2 %
---
5.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).