פלרם (1990) תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.palram.com
החברה עוסקת ביצור ושיווק לוחות פלסטיק שטוחים וגליים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   644   
   520039843   
    498,303 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ארנון אשד
  מנכ"ל - עידו רודוי
  סמנכ"ל כספים - ערן גולדמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ רמת-יוחנן , דאר כפר מכבי
  טלפון : 04-8459900
  פקס : 04-8444012
  RAVIT@PALRAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,128,314
1,147,373
1,250,343
סך מאזן
833,744
850,046
928,799
נכסים שוטפים
294,570
297,327
321,544
נכסים בלתי שוטפים
663,172
665,447
685,259
הון עצמי
85,060
80,409
82,065
מזה: זכויות מיעוט
405,110
389,643
442,650
התחייבויות שוטפות
60,032
92,283
122,434
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,320,779
1,025,556
1,109,678
סה"כ הכנסות
363,419
294,315
283,981
רווח גולמי
47,587
51,117
43,886
רווח תפעולי
45,506
47,661
35,549
רווח לפני מס
36,334
35,604
28,435
רווח נקי
29,845
34,027
29,001
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.16
1.32
1.13
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-12,000
-12,000
-10,000
דיבידנד
-293
-13,687
-15,270
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.83
שוק להון
---
---
20.08
מכפיל
51.2 %
---
48.2 %
הון למאזן
5.2 %
---
4.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).