בנק הפועלים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bankhapoalim.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   662   
   520000118   
    31,782,154 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א בנקים-5, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עודד ערן
  מנכ"ל - ארי (אריק) פינטו
  סמנכ"ל כספים - עופר קורן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 27 , תל-אביב
  טלפון : 03-5673333
  פקס : 03-5674576
  RONIT.SHAPIRA@POALIM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
454,424,000
449,815,000
447,921,000
סך מאזן
86,114,000
85,606,000
77,622,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
66,126,000
64,825,000
58,830,000
ניירות ערך
278,663,000
275,505,000
275,806,000
אשראי לציבור
35,863,000
35,591,000
37,613,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
347,351,000
342,747,000
341,775,000
פקדונות הציבור
4,149,000
3,544,000
4,357,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
8,697,000
6,469,000
6,616,000
הכנסות ריבית, נטו
323,000
299,000
424,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
5,933,000
4,459,000
3,650,000
סך הכנסות שאינן מריבית
9,616,000
7,009,000
6,086,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
4,691,000
3,620,000
3,756,000
רווח לפני מס
2,660,000
2,048,000
2,498,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
2
1.54
1.87
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-861,000
-673,000
-496,000
דיבידנד
19,748,000
6,370,000
2,149,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.84
שוק להון
---
---
10.22
מכפיל
7.9 %
---
8.4 %
הון למאזן
7.6 %
---
8.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).