בנק דיסקונט לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.discountbank.net
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים,ושולט ב"בנק מרכנתיל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   691   
   520007030   
    15,039,100 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א בנקים-5, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד צמודות-בנקים, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף בכר
  מנכ"ל - לילך אשר טופילסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יהודה הלוי 23 , תל-אביב
  טלפון : 03-5145582
  פקס : 03-5171674
  MICHAL.SD@DBANK.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
221,221,000
218,393,000
230,788,000
סך מאזן
28,026,000
28,802,000
24,154,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
33,657,000
35,089,000
37,178,000
ניירות ערך
148,757,000
144,217,000
156,470,000
אשראי לציבור
15,594,000
14,972,000
16,266,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
175,170,000
171,598,000
183,210,000
פקדונות הציבור
4,804,000
4,506,000
6,009,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
4,975,000
2,471,000
2,694,000
הכנסות ריבית, נטו
574,000
356,000
241,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
3,399,000
1,672,000
1,677,000
סך הכנסות שאינן מריבית
5,735,000
2,830,000
2,971,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
2,065,000
957,000
1,159,000
רווח לפני מס
1,259,000
575,000
742,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
1.09
0.50
0.64
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-2,932,000
-2,229,000
-863,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.92
שוק להון
---
---
10.55
מכפיל
7.0 %
---
7.0 %
הון למאזן
8.4 %
---
9.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).