אלקו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elco.co.il
חברת השקעות השולטת ב"אלקטרה","אלקטרה צריכה" ו"אלקטרה נדל"ן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   694   
   520025370   
    1,818,428 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי פרידמן
  מנכ"ל - דניאל זלקינד, מיכאל זלקינד
  סמנכ"ל כספים - אליעזר וסלי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 98 , תל-אביב
  טלפון : 03-6939696
  פקס : 03-6939689
  CORPSECRETARY@ELCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
9,370,588
9,177,901
9,313,943
סך מאזן
4,797,406
4,687,931
4,932,901
נכסים שוטפים
4,573,182
4,489,970
4,381,042
נכסים בלתי שוטפים
2,171,399
2,063,923
2,144,529
הון עצמי
988,943
921,881
975,600
מזה: זכויות מיעוט
3,784,011
3,802,190
3,785,357
התחייבויות שוטפות
3,415,178
3,311,788
3,384,057
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
9,053,744
4,236,402
4,503,797
סה"כ הכנסות
1,240,727
581,115
621,307
רווח גולמי
435,168
224,851
200,207
רווח תפעולי
340,547
180,147
128,197
רווח לפני מס
253,175
180,903
80,625
רווח נקי
116,481
0
30,072
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.22
3.08
1.09
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
0
-30,000
דיבידנד
436,832
-98,045
-128,448
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.56
שוק להון
---
---
12.41
מכפיל
12.6 %
---
12.6 %
הון למאזן
10.4 %
---
12.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).