אלקו בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elco.co.il
חברת השקעות השולטת ב"אלקטרה","אלקטרה צריכה" ו"אלקטרה נדל"ן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   694   
   520025370   
    1,982,519 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי פרידמן
  מנכ"ל - דניאל חיים זלקינד, מיכאל זלקינד
  סמנכ"ל כספים - אליעזר וסלי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 98 , תל-אביב
  טלפון : 03-6939696
  פקס : 03-6939689
  CORPSECRETARY@ELCO.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
9,359,242
9,330,416
סך מאזן
4,797,406
5,148,102
נכסים שוטפים
2,257,660
1,906,695
נכסים בלתי שוטפים
2,160,053
2,147,253
הון עצמי
983,573
976,610
מזה: זכויות מיעוט
3,784,011
4,076,125
התחייבויות שוטפות
3,415,178
3,107,038
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
8,940,468
8,945,318
סה"כ הכנסות
1,240,894
1,222,775
רווח גולמי
476,301
380,754
רווח תפעולי
387,731
273,768
רווח לפני מס
257,060
178,598
רווח נקי
118,516
64,367
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.29
2.33
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
-30,000
דיבידנד
442,134
198,401
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.69
שוק להון
---
30.80
מכפיל
12.6 %
12.5 %
הון למאזן
10.6 %
5.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).