בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mizrahi-tefahot.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ומשכנתאות ומחזיק ב"בנק יהב".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/02/2019)   
   695   
   520000522   
    16,106,429 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א בנקים-5, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - משה וידמן
  מנכ"ל - אלדד פרשר
  סמנכ"ל כספים - משה לארי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 7 , רמת-גן
  טלפון : 03-7559720
  פקס : 03-7559923
  MANGMENT@UMTB.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
239,572,000
239,578,000
248,831,000
סך מאזן
41,130,000
42,578,000
42,423,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
10,209,000
10,940,000
10,208,000
ניירות ערך
181,118,000
178,621,000
189,796,000
אשראי לציבור
13,685,000
13,399,000
14,441,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
183,573,000
184,221,000
192,943,000
פקדונות הציבור
1,125,000
1,462,000
655,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
4,347,000
3,211,000
3,662,000
הכנסות ריבית, נטו
192,000
-132,000
-233,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
1,653,000
1,189,000
1,450,000
סך הכנסות שאינן מריבית
3,611,000
2,672,000
3,173,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
2,197,000
1,596,000
1,706,000
רווח לפני מס
1,347,000
982,000
1,004,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
5.80
4.23
4.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
24,000
-256,000
-247,000
דיבידנד
-5,435,000
1,238,000
2,153,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.12
שוק להון
---
---
11.77
מכפיל
5.7 %
---
5.8 %
הון למאזן
10.2 %
---
9.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).