בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mizrahi-tefahot.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ומשכנתאות ומחזיק ב"בנק יהב".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   695   
   520000522   
    18,074,015 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א בנקים-5, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - משה וידמן
  מנכ"ל - אלדד פרשר
  סמנכ"ל כספים - משה לארי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 7 , רמת-גן
  טלפון : 03-7559720
  פקס : 03-7559923
  MANGMENT@UMTB.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018מרץ 2018מרץ 2019 
מאזן
257,873,000
242,805,000
260,011,000
סך מאזן
45,162,000
43,156,000
48,396,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
11,107,000
9,057,000
9,130,000
ניירות ערך
194,381,000
183,628,000
196,271,000
אשראי לציבור
14,681,000
13,890,000
15,121,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
199,492,000
187,066,000
204,777,000
פקדונות הציבור
625,000
885,000
619,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
4,922,000
1,081,000
1,231,000
הכנסות ריבית, נטו
310,000
82,000
76,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
1,967,000
463,000
466,000
סך הכנסות שאינן מריבית
4,384,000
912,000
986,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
2,195,000
550,000
635,000
רווח לפני מס
1,206,000
343,000
404,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
5.17
1.47
1.73
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-247,000
0
0
דיבידנד
2,974,000
558,000
933,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.20
שוק להון
---
---
14.27
מכפיל
5.7 %
---
5.8 %
הון למאזן
8.5 %
---
8.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).