חברה לנכסים ולבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.pbc.co.il
החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה,בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחר,בהשקעות בענף ההדרים, שולטת ב"גב-ים","ישפרו" ו"מהדרין".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   699   
   520025438   
    1,990,776 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - סגי איתן
  סמנכ"ל כספים - אורן הילינגר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 98 , תל-אביב
  טלפון : 03-5672777
  פקס : 03-5672776
  ADMIN@PBC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
16,362,000
17,151,000
סך מאזן
3,762,000
3,790,000
נכסים שוטפים
12,600,000
13,219,000
נכסים בלתי שוטפים
3,711,000
3,978,000
הון עצמי
1,917,000
2,005,000
מזה: זכויות מיעוט
1,670,000
1,461,000
התחייבויות שוטפות
10,981,000
11,712,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,331,000
1,426,000
סה"כ הכנסות
754,000
779,000
רווח גולמי
972,000
968,000
רווח תפעולי
613,000
465,000
רווח לפני מס
451,000
325,000
רווח נקי
170,000
116,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
26.92
18.40
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-150,000
-100,000
דיבידנד
589,000
701,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.01
שוק להון
---
17.16
מכפיל
11.0 %
11.5 %
הון למאזן
9.1 %
6.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).