בנק דקסיה ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dexia-israel.co.il
בנק העוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   711   
   520019753   
    623,769 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - לבנה שיפמן
  מנכ"ל - אוליבייה גוטמן
  סמנכ"ל כספים - אלעד אבשלום פישר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדלי התיכון, הארבעה 19, ק' 4 , תל-אביב
  טלפון : 03-7647600
  פקס : 03-6868336
  SARIT.LIPKOVITZ@DEXIA-ISRAEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
8,695,500
8,851,200
6,337,900
סך מאזן
2,963,700
1,520,600
1,244,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
1,150,500
1,134,500
511,600
ניירות ערך
4,472,900
6,096,400
4,478,600
אשראי לציבור
661,400
935,600
677,900
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
3,862,200
4,748,000
3,605,300
פקדונות הציבור
1,387,800
303,100
5,500
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
94,800
63,000
41,400
הכנסות ריבית, נטו
30,600
100
5,300
הוצאות בגין הפסדי אשראי
-5,200
6,700
14,100
סך הכנסות שאינן מריבית
48,700
25,500
25,100
הוצאות תפעוליות ואחרות
71,500
44,100
35,700
רווח לפני מס
46,600
28,600
23,400
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
53.90
33.80
26.50
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-340,000
-40,000
0
דיבידנד
211,800
69,100
41,700
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.92
שוק להון
---
---
15.07
מכפיל
7.6 %
---
10.7 %
הון למאזן
5.9 %
---
5.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).