מוניציפל בנק בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.munibank.co.il
בנק העוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים. (לשעבר "דקסיה ישראל").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (26/05/2019)   
   711   
   520019753   
    648,755 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - לבנה שיפמן
  מנכ"ל - אוליבייה גוטמן
  סמנכ"ל כספים - אלעד אבשלום פישר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדל התיכון, הארבעה 19 , תל-אביב
  טלפון : 03-7647600
  פקס : 03-6868336
  SARITL@MUNIBANK.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
8,695,500
7,122,200
סך מאזן
2,963,700
1,798,900
מזומנים ופקדונות בבנקים
1,150,500
611,400
ניירות ערך
4,472,900
4,590,200
אשראי לציבור
661,400
607,800
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
3,862,200
4,077,900
פקדונות הציבור
1,387,800
405,800
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
94,800
80,500
הכנסות ריבית, נטו
30,600
6,300
הוצאות בגין הפסדי אשראי
-5,200
19,200
סך הכנסות שאינן מריבית
48,700
53,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
71,500
53,000
רווח לפני מס
46,600
34,700
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
53.90
39.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-340,000
-80,000
דיבידנד
17,500
-900
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.07
שוק להון
---
18.70
מכפיל
7.6 %
8.5 %
הון למאזן
5.9 %
5.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).