בנק דקסיה ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.dexia-israel.co.il
בנק העוסק במתן אשראי לרשויות מקומיות ומוסדות מוניציפליים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   711   
   520019753   
    607,170 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - לבנה שיפמן
  מנכ"ל - אוליבייה גוטמן
  סמנכ"ל כספים - אלעד אבשלום פישר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מגדלי התיכון, הארבעה 19, ק' 4 , תל-אביב
  טלפון : 03-7647600
  פקס : 03-6868336
  SARIT.LIPKOVITZ@DEXIA-ISRAEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
8,695,500
7,864,100
5,976,600
סך מאזן
2,963,700
2,247,400
831,400
מזומנים ופקדונות בבנקים
1,150,500
1,136,900
562,000
ניירות ערך
4,472,900
4,378,600
4,469,100
אשראי לציבור
661,400
957,400
604,300
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
3,862,200
3,764,700
3,397,100
פקדונות הציבור
1,387,800
404,500
6,100
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
94,800
77,900
59,800
הכנסות ריבית, נטו
30,600
32,400
6,200
הוצאות בגין הפסדי אשראי
-5,200
-3,300
16,600
סך הכנסות שאינן מריבית
48,700
36,200
37,500
הוצאות תפעוליות ואחרות
71,500
70,800
45,100
רווח לפני מס
46,600
46,200
29,600
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
53.90
53.80
31.70
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-340,000
-40,000
-80,000
דיבידנד
211,800
59,300
28,100
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1
שוק להון
---
---
20.24
מכפיל
7.6 %
---
10.1 %
הון למאזן
5.9 %
---
3.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).