אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azorim.co.il
החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   715   
   520025990   
    706,402 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים הרש פרידמן
  מנכ"ל - דרור נגל
  מנהל כספים - ערן עזרא ענבים
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל יואב פוגל, ארניה 32 , תל-אביב
  טלפון : 03-7613417
  פקס : 03-7613405
  YFOGEL@AZORIM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
3,821,839
3,293,528
4,109,215
סך מאזן
1,427,439
1,443,454
1,496,873
נכסים שוטפים
2,394,400
1,850,074
2,612,342
נכסים בלתי שוטפים
1,085,726
1,051,162
1,118,774
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,694,884
1,079,713
2,112,612
התחייבויות שוטפות
1,041,229
1,162,653
877,829
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
774,057
400,042
353,893
סה"כ הכנסות
188,657
96,813
82,373
רווח גולמי
142,783
72,537
75,419
רווח תפעולי
90,866
48,435
40,431
רווח לפני מס
71,839
36,589
32,471
רווח נקי
71,839
36,589
32,471
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.34
0.17
0.15
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-742,894
-351,647
197,659
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.63
שוק להון
---
---
10.43
מכפיל
28.4 %
---
27.2 %
הון למאזן
6.8 %
---
6.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).