אזורים-חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azorim.co.il
החברה עוסקת ביזמות לבניית פרויקטים למגורים בישראל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   715   
   520025990   
    752,132 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים הרש פרידמן
  מנכ"ל - דרור נגל
  מנהל כספים - ערן עזרא ענבים
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל יואב פוגל, ארניה 32 , תל-אביב
  טלפון : 03-7613417
  פקס : 03-7613405
  YFOGEL@AZORIM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
3,821,839
3,310,823
4,080,416
סך מאזן
1,427,439
1,432,100
1,424,341
נכסים שוטפים
2,394,400
1,878,723
2,656,075
נכסים בלתי שוטפים
1,085,726
1,066,096
1,149,283
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,694,884
1,109,948
1,957,570
התחייבויות שוטפות
1,041,229
1,134,779
973,563
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
774,057
574,760
576,326
סה"כ הכנסות
188,657
144,651
143,231
רווח גולמי
142,783
100,400
128,992
רווח תפעולי
90,866
66,177
78,925
רווח לפני מס
71,839
50,054
63,837
רווח נקי
71,839
50,054
63,837
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.34
0.24
0.30
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-742,894
-336,584
182,481
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.65
שוק להון
---
---
8.78
מכפיל
28.4 %
---
28.2 %
הון למאזן
6.8 %
---
7.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).