אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.enlightenergy.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה והפעלה של פרוייקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגית רוח בישראל ובאירופה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   720   
   520041146   
    996,112 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יאיר סרוסי
  מנכ"ל - גלעד יעבץ
  סמנכ"ל כספים - ניר יהודה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עמל 13 , ראש העין
  טלפון : 03-9008700
  פקס : 03-9008701
  GILAD@ENLIGHTENERGY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,988,662
1,978,045
2,691,193
סך מאזן
277,057
358,163
592,479
נכסים שוטפים
1,711,605
1,619,882
2,098,714
נכסים בלתי שוטפים
459,437
458,008
598,418
הון עצמי
129,587
136,030
193,069
מזה: זכויות מיעוט
139,857
188,733
258,192
התחייבויות שוטפות
1,389,368
1,331,304
1,834,583
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
37,388
25,112
53,363
סה"כ הכנסות
17,047
9,696
27,659
רווח גולמי
-862
-2,554
10,951
רווח תפעולי
14,790
11,326
24,906
רווח לפני מס
10,869
8,461
19,760
רווח נקי
1,115
662
7,057
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
0
0.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
4,670
10,310
42,204
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.46
שוק להון
---
---
132.64
מכפיל
16.6 %
---
15.1 %
הון למאזן
0.4 %
---
2.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).