אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.enlightenergy.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה והפעלה של פרוייקטים לייצור חשמל מאנרגיה סולארית ואנרגית רוח בישראל ובאירופה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   720   
   520041146   
    1,495,463 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   קלינטק   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יאיר סרוסי
  מנכ"ל - גלעד יעבץ
  סמנכ"ל כספים - ניר יהודה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עמל 13 , ראש העין
  טלפון : 03-9008700
  פקס : 03-9008701
  GILAD@ENLIGHTENERGY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,988,662
3,038,466
סך מאזן
277,057
484,816
נכסים שוטפים
1,711,605
2,384,588
נכסים בלתי שוטפים
459,437
618,227
הון עצמי
129,587
219,548
מזה: זכויות מיעוט
139,857
315,241
התחייבויות שוטפות
1,389,368
2,104,998
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
37,388
78,633
סה"כ הכנסות
17,047
41,643
רווח גולמי
-862
17,796
רווח תפעולי
14,790
28,109
רווח לפני מס
10,869
22,134
רווח נקי
1,115
2,587
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
38,980
67,518
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.75
שוק להון
---
578.07
מכפיל
16.6 %
13.1 %
הון למאזן
0.4 %
0.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).