בנק אגוד לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.unionbank.co.il
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   722   
   520018649   
    1,315,664 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - זאב אבלס
  מנכ"ל - שמר שבי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אחוזת בית 6-8 , תל-אביב
  טלפון : 03-5191586
  פקס : 03-5191887
  MAZKIRHABANK@UBI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
41,892,000
42,882,000
41,680,000
סך מאזן
8,226,000
8,492,000
8,725,000
מזומנים ופקדונות בבנקים
7,848,000
7,924,000
6,581,000
ניירות ערך
24,675,000
25,424,000
25,138,000
אשראי לציבור
2,513,000
2,508,000
2,569,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
32,752,000
33,870,000
32,735,000
פקדונות הציבור
119,000
200,000
203,000
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
745,000
554,000
579,000
הכנסות ריבית, נטו
56,000
37,000
102,000
הוצאות בגין הפסדי אשראי
406,000
293,000
320,000
סך הכנסות שאינן מריבית
890,000
655,000
647,000
הוצאות תפעוליות ואחרות
205,000
155,000
150,000
רווח לפני מס
141,000
103,000
106,000
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
1.92
1.40
1.44
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
844,000
1,909,000
51,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.51
שוק להון
---
---
9.14
מכפיל
6.0 %
---
6.2 %
הון למאזן
5.8 %
---
5.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).