בנק ירושלים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bankjerusalem.co.il
בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/05/2019)   
   726   
   520025636   
    584,804 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - זאב נהרי
  מנכ"ל - גיל טופז
  מנהל כספים - אלכסנדר זלצמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 2255 , ירושלים
  טלפון : 076-8096000
  פקס : 076-8096019
  CARMELF@BANKJERUSALEM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
13,553,600
13,292,500
סך מאזן
2,659,000
2,116,800
מזומנים ופקדונות בבנקים
858,300
956,200
ניירות ערך
9,670,700
9,908,000
אשראי לציבור
837,300
895,200
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
10,560,100
10,513,300
פקדונות הציבור
33,600
30,900
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
363,400
383,700
הכנסות ריבית, נטו
-36,900
-34,700
הוצאות בגין הפסדי אשראי
125,500
173,800
סך הכנסות שאינן מריבית
399,800
403,600
הוצאות תפעוליות ואחרות
52,200
119,200
רווח לפני מס
37,000
87,200
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
0.52
1.24
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-7,100
-20,200
דיבידנד
-413,500
285,700
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.65
שוק להון
---
6.71
מכפיל
6.2 %
6.7 %
הון למאזן
4.5 %
10.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).