בנק ירושלים בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.bankjerusalem.co.il
בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   726   
   520025636   
    446,307 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - זאב נהרי
  CEO - גיל טופז
  Money Manager - אלכסנדר זלצמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ת"ד 2255 , ירושלים
  Phone : 076-8096000
  Fax : 076-8096019
  CARMELF@BANKJERUSALEM.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
Balance Sheet
13,553,600
13,739,800
13,796,400
סך מאזן
2,659,000
2,307,900
1,968,100
מזומנים ופקדונות בבנקים
858,300
1,387,000
1,671,900
ניירות ערך
9,670,700
9,775,300
9,829,100
אשראי לציבור
837,300
816,100
860,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
10,560,100
10,669,300
10,286,600
פקדונות הציבור
33,600
37,500
34,700
פקדונות מבנקים
Profit & Loss Statement
363,400
181,000
188,700
הכנסות ריבית, נטו
-36,900
24,900
19,400
הוצאות בגין הפסדי אשראי
125,500
63,000
83,000
סך הכנסות שאינן מריבית
399,800
200,300
197,800
הוצאות תפעוליות ואחרות
52,200
18,800
54,500
רווח לפני מס
37,000
13,600
37,900
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
0.52
0.19
0.19
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-7,100
-4,800
0
דיבידנד
-413,500
-131,900
3,400
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.52
שוק להון
---
---
7.28
מכפיל
6.2 %
---
6.2 %
הון למאזן
4.5 %
---
7.3 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark