בנק ירושלים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bankjerusalem.co.il
בנק מסחרי המספק מגוון שירותים בנקאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   726   
   520025636   
    495,669 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   בנקים   
   בנקים   
   מדד ת"א-פיננסים, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - זאב נהרי
  מנכ"ל - גיל טופז
  מנהל כספים - אלכסנדר זלצמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 2255 , ירושלים
  טלפון : 076-8096000
  פקס : 076-8096019
  CARMELF@BANKJERUSALEM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
13,553,600
13,040,600
13,657,300
סך מאזן
2,659,000
1,916,300
2,130,400
מזומנים ופקדונות בבנקים
858,300
1,020,900
1,308,700
ניירות ערך
9,670,700
9,749,500
9,895,500
אשראי לציבור
837,300
829,100
886,000
הון עצמי מיוחס לבעלי המניות
10,560,100
10,462,400
10,422,600
פקדונות הציבור
33,600
37,800
35,100
פקדונות מבנקים
דוח רווח והפסד
363,400
268,700
285,500
הכנסות ריבית, נטו
-36,900
32,100
31,500
הוצאות בגין הפסדי אשראי
125,500
99,400
137,400
סך הכנסות שאינן מריבית
399,800
298,700
296,900
הוצאות תפעוליות ואחרות
52,200
37,300
94,500
רווח לפני מס
37,000
26,100
70,200
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות
0.52
0.37
1
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-7,100
-7,100
-14,500
דיבידנד
-413,500
-574,800
158,400
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.56
שוק להון
---
---
6.11
מכפיל
6.2 %
---
6.5 %
הון למאזן
4.5 %
---
9.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).