קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cargal.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק לוחות ואריזות מקרטון גלי ואריזות גמישות מפוליאתילן. (לשעבר "פלסטו שק").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   727   
   520041161   
    223,580 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי אשרף
  מנכ"ל - גבריאל נגר
  סמנכ"ל כספים - אופיר בן יעקב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ליסבון 12 , שדרות
  טלפון : 08-6624333
  פקס : 08-6624354
  MANAGE@CARGAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
976,109
964,280
987,392
סך מאזן
452,943
461,705
459,504
נכסים שוטפים
523,166
502,575
527,888
נכסים בלתי שוטפים
229,120
235,160
224,769
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
464,944
446,648
500,259
התחייבויות שוטפות
282,045
282,472
262,364
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
758,503
389,678
401,740
סה"כ הכנסות
91,273
52,265
48,829
רווח גולמי
-15,451
-4,351
10,338
רווח תפעולי
-40,865
-16,576
-4,463
רווח לפני מס
-38,008
-15,228
-3,812
רווח נקי
-38,008
-15,228
-3,812
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.25
-0.51
-0.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
70,675
35,561
-10,081
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.99
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
23.5 %
---
22.8 %
הון למאזן
-15.8 %
---
-11.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).