קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cargal.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק לוחות ואריזות מקרטון גלי ואריזות גמישות מפוליאתילן. (לשעבר "פלסטו שק").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   727   
   520041161   
    103,296 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי אשרף
  מנכ"ל - גבריאל נגר
  סמנכ"ל כספים - אופיר בן יעקב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ליסבון 12 , שדרות
  טלפון : 08-6624333
  פקס : 08-6624354
  MANAGE@CARGAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
976,109
972,900
סך מאזן
452,943
457,398
נכסים שוטפים
444,910
441,156
נכסים בלתי שוטפים
229,120
209,735
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
464,944
505,584
התחייבויות שוטפות
282,045
257,581
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
758,503
794,604
סה"כ הכנסות
91,273
96,581
רווח גולמי
-15,451
9,312
רווח תפעולי
-40,865
-20,786
רווח לפני מס
-38,008
-18,394
רווח נקי
-38,008
-18,394
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.25
-0.54
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
70,675
19,476
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.49
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
23.5 %
21.6 %
הון למאזן
-15.8 %
-8.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).