קבוצת פלסטו-קרגל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cargal.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיווק לוחות ואריזות מקרטון גלי ואריזות גמישות מפוליאתילן. (לשעבר "פלסטו שק").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   727   
   520041161   
    174,974 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי אשרף
  מנכ"ל - גבריאל נגר
  סמנכ"ל כספים - אופיר בן יעקב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ליסבון 12 , שדרות
  טלפון : 08-6624333
  פקס : 08-6624354
  MANAGE@CARGAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
976,109
943,056
985,872
סך מאזן
452,943
434,737
459,380
נכסים שוטפים
523,166
508,319
526,492
נכסים בלתי שוטפים
229,120
218,889
217,890
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
464,944
442,166
506,792
התחייבויות שוטפות
282,045
282,001
261,190
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
758,503
562,562
582,456
סה"כ הכנסות
91,273
68,333
69,650
רווח גולמי
-15,451
-14,838
10,135
רווח תפעולי
-40,865
-33,801
-11,390
רווח לפני מס
-38,008
-31,108
-10,267
רווח נקי
-38,008
-31,108
-10,267
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.25
-1.03
-0.27
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
70,675
34,694
-18,048
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.80
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
23.5 %
---
22.1 %
הון למאזן
-15.8 %
---
-7.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).