צור שמיר אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.zur-shamir.com
חברת השקעות השולטת ב"ביטוח ישיר" העוסקת בביטוח ונדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   730   
   520025586   
    840,830 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסי קוצ'יק
  מנכ"ל - משה (מוקי) שנידמן
  סמנכ"ל כספים - אורי שטרן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אפעל 35 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-6251400
  פקס : 03-9191911
  INFO@ZUR-SHAMIR.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
11,183,578
12,909,005
סך מאזן
3,698,487
4,714,306
נכסים שוטפים
6,975,173
7,661,762
נכסים בלתי שוטפים
1,394,150
1,378,224
הון עצמי
1,011,209
1,002,214
מזה: זכויות מיעוט
3,159,843
3,691,091
התחייבויות שוטפות
6,629,585
7,839,690
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,977,143
3,159,857
סה"כ הכנסות
1,437,816
1,573,123
רווח גולמי
638,553
625,389
רווח תפעולי
419,420
373,065
רווח לפני מס
306,535
224,233
רווח נקי
103,911
52,475
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.63
0.82
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-24,000
-30,000
דיבידנד
25,486
-406,991
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.24
שוק להון
---
16.02
מכפיל
3.4 %
2.9 %
הון למאזן
30.6 %
13.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).