צור שמיר אחזקות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.zur-shamir.com
חברת השקעות השולטת ב"ביטוח ישיר" העוסקת בביטוח ונדל"ן.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   730   
   520025586   
    871,288 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - יוסי קוצ'יק
  CEO - משה (מוקי) שנידמן
  Financial Vice CEO - אורי שטרן
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  אפעל 35 , פתח-תקוה
  Phone : 03-6251400
  Fax : 03-9191911
  INFO@ZUR-SHAMIR.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
11,183,578
10,455,110
12,174,846
סך מאזן
3,698,487
3,592,515
4,097,389
נכסים שוטפים
7,485,091
6,862,595
8,077,457
נכסים בלתי שוטפים
1,394,150
1,171,279
1,386,836
הון עצמי
1,011,209
849,481
1,003,204
מזה: זכויות מיעוט
3,159,843
2,571,622
3,090,619
התחייבויות שוטפות
6,629,585
6,712,209
7,697,391
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
2,977,143
1,391,673
1,605,389
סה"כ הכנסות
1,437,816
665,800
805,167
רווח גולמי
638,553
284,339
347,725
רווח תפעולי
419,420
167,484
231,629
רווח לפני מס
306,535
137,956
136,451
רווח נקי
103,911
44,228
39,140
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.63
0.69
0.61
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-24,000
-12,000
-15,000
דיבידנד
25,486
-192,100
-238,898
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
2.27
שוק להון
---
---
8.82
מכפיל
3.4 %
---
3.2 %
הון למאזן
30.6 %
---
28.0 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark