ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
חברת השקעות הפועלת בתחומי הנדל"ן-"ישרס";מחשבים-"מלם תים" וייצור רעפים-"חסין אש".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   731   
   520025198   
    1,395,410 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה איזנברג
  מנכ"ל - אילן טוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית ישרס, הר סיני 3 , תל-אביב
  טלפון : 03-7130200
  פקס : 03-5606955
  TOKER@MALAMTEAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
7,326,790
6,839,228
7,481,295
סך מאזן
1,883,327
1,691,778
1,938,833
נכסים שוטפים
5,443,463
5,147,450
5,542,462
נכסים בלתי שוטפים
3,202,168
2,776,979
3,287,226
הון עצמי
1,363,341
1,093,255
1,389,339
מזה: זכויות מיעוט
1,190,032
1,111,234
1,183,950
התחייבויות שוטפות
2,934,590
2,951,015
3,010,119
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,398,646
1,137,010
1,173,195
סה"כ הכנסות
595,874
285,065
282,133
רווח גולמי
612,094
189,760
180,415
רווח תפעולי
494,258
112,315
113,569
רווח לפני מס
387,427
91,363
94,938
רווח נקי
231,734
51,240
49,918
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
30.07
6.65
6.48
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,410
0
0
דיבידנד
276,679
70,880
44,796
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.74
שוק להון
---
---
6.06
מכפיל
25.1 %
---
25.4 %
הון למאזן
13.4 %
---
12.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).