ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
חברת השקעות הפועלת בתחומי הנדל"ן-"ישרס";מחשבים-"מלם תים" וייצור רעפים-"חסין אש".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   731   
   520025198   
    1,591,122 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה איזנברג
  מנכ"ל - אילן טוקר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית ישרס, הר סיני 3 , תל-אביב
  טלפון : 03-7130200
  פקס : 03-5606955
  TOKER@MALAMTEAM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
7,326,790
6,908,718
7,568,870
סך מאזן
1,883,327
1,726,398
1,926,068
נכסים שוטפים
5,443,463
5,182,320
5,642,802
נכסים בלתי שוטפים
3,202,168
2,818,737
3,433,139
הון עצמי
1,363,341
1,099,961
1,455,877
מזה: זכויות מיעוט
1,190,032
1,131,096
1,117,577
התחייבויות שוטפות
2,934,590
2,958,885
3,018,154
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,398,646
1,689,509
1,705,687
סה"כ הכנסות
595,874
423,263
415,432
רווח גולמי
612,094
279,720
367,566
רווח תפעולי
494,258
187,713
299,050
רווח לפני מס
387,427
150,963
240,876
רווח נקי
231,734
86,240
129,307
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
30.07
11.19
16.78
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,410
0
0
דיבידנד
276,679
108,217
45,427
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.80
שוק להון
---
---
5.79
מכפיל
25.1 %
---
26.1 %
הון למאזן
13.4 %
---
14.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).