אלקטרה בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.electra.co.il
החברה פועלת בפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל,שירות ואחזקה,פיתוח והקמה של נדל"ן וזכיינות.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   739   
   520028911   
    3,170,032 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - מיכאל זלקינד
  CEO - איתמר דויטשר
  Financial Vice CEO - ניסים יצחק
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  Phone : 03-7535676
  Fax : 03-7535677
  CORPSECRETARY@ELECTRA.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
4,852,170
4,461,823
4,751,064
סך מאזן
3,183,401
2,789,166
3,048,589
נכסים שוטפים
1,668,769
1,672,657
1,702,475
נכסים בלתי שוטפים
996,738
897,994
1,005,462
הון עצמי
39,908
18,879
30,192
מזה: זכויות מיעוט
2,560,356
2,419,538
2,520,345
התחייבויות שוטפות
1,295,076
1,144,291
1,225,257
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
6,060,031
2,876,637
3,046,507
סה"כ הכנסות
452,027
225,833
247,616
רווח גולמי
278,019
139,954
131,315
רווח תפעולי
239,722
115,849
131,029
רווח לפני מס
181,009
85,636
92,950
רווח נקי
165,726
80,066
82,662
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
46.07
22.33
22.90
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-69,010
-37,000
-39,971
דיבידנד
253,103
-19,006
-158,366
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
3.25
שוק להון
---
---
18.83
מכפיל
19.7 %
---
20.5 %
הון למאזן
18.3 %
---
18.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark