אלקטרה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.electra.co.il
החברה פועלת בפרוייקטים למבנים ותשתיות בישראל ובחו"ל,שירות ואחזקה,פיתוח והקמה של נדל"ן וזכיינות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   739   
   520028911   
    3,202,569 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל זלקינד
  מנכ"ל - איתמר דויטשר
  סמנכ"ל כספים - ניסים יצחק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  טלפון : 03-7535676
  פקס : 03-7535677
  CORPSECRETARY@ELECTRA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
4,852,170
4,540,745
4,728,216
סך מאזן
3,183,401
2,857,170
3,011,659
נכסים שוטפים
1,668,769
1,683,575
1,716,557
נכסים בלתי שוטפים
996,738
937,770
980,010
הון עצמי
39,908
22,201
35,831
מזה: זכויות מיעוט
2,560,356
2,360,543
2,524,328
התחייבויות שוטפות
1,295,076
1,242,432
1,223,878
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,060,031
4,420,864
4,494,224
סה"כ הכנסות
452,027
354,365
364,902
רווח גולמי
278,019
211,427
205,597
רווח תפעולי
239,722
181,235
191,146
רווח לפני מס
181,009
131,934
141,001
רווח נקי
165,726
122,503
126,096
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
46.07
34.61
34.92
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-69,010
-69,010
-73,062
דיבידנד
253,103
-86,337
-230,657
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
3.39
שוק להון
---
---
18.91
מכפיל
19.7 %
---
20.0 %
הון למאזן
18.3 %
---
18.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).