אלגומייזר בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.algomizer.com
החברה עוסקת בתחום התוכנה לפרסום באינטרנט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   744   
   520040262   
    85,568 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם בנד
  מנכ"ל - נועם בנד
  סמנכ"ל כספים - עמיחי חדד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אריה שנקר 14 , הרצליה
  טלפון : 09-7741505
  פקס : 09-7741534
  AMIHAY@ALGOMIZER.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
69,311
92,699
סך מאזן
26,591
41,251
נכסים שוטפים
42,720
51,448
נכסים בלתי שוטפים
7,866
11,849
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
32,536
48,136
התחייבויות שוטפות
28,909
32,714
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
58,666
156,674
סה"כ הכנסות
13,692
42,025
רווח גולמי
-19,868
2,801
רווח תפעולי
-25,200
-7,931
רווח לפני מס
-25,464
-7,664
רווח נקי
-25,464
-7,664
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.06
-0.35
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-16,245
5,885
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
7.22
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
11.3 %
12.8 %
הון למאזן
-471.9 %
-77.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).