שטראוס גרופ בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.strauss-group.com
החברה עוסקת ביצור ושווק מוצרי מזון:קפה,ממתקים,שוקולד,חטיפים, מוצרי מאפה,מוצרי חלב וסלטים מוכנים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (22/04/2019)   
   746   
   520003781   
    10,417,935 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עפרה שטראוס
  מנכ"ל - גיורא בר דעה
  סמנכ"ל כספים - אריאל שטרית
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הסיבים 49 , פתח תקוה
  טלפון : 03-6752499
  פקס : 03-6752279
  MIKE.AVNER@STRAUSS-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
6,183,000
6,243,000
סך מאזן
2,218,000
2,150,000
נכסים שוטפים
3,003,000
3,058,000
נכסים בלתי שוטפים
1,955,000
2,246,000
הון עצמי
138,000
150,000
מזה: זכויות מיעוט
1,729,000
1,698,000
התחייבויות שוטפות
2,499,000
2,299,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,480,000
5,604,000
סה"כ הכנסות
2,126,000
2,251,000
רווח גולמי
632,000
808,000
רווח תפעולי
515,000
715,000
רווח לפני מס
416,000
534,000
רווח נקי
342,000
478,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.05
4.16
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-160,000
-160,000
דיבידנד
368,000
502,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
4.97
שוק להון
---
21.79
מכפיל
29.4 %
33.6 %
הון למאזן
18.7 %
24.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).