אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elron.com
החברה הינה חברת אחזקות בתחומי מכשור רפואי והסייבר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   749   
   520028036   
    272,780 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - ארי ברונשטיין
  סמנכ"ל כספים - ירון אלעד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  עזריאלי 3,ק'42,דרך מנחם בגין , תל-אביב
  טלפון : 03-6075555
  פקס : 03-6075556
  ELRON@ELRON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
473,942
562,713
464,111
סך מאזן
289,397
334,948
233,125
נכסים שוטפים
184,546
227,765
230,986
נכסים בלתי שוטפים
437,903
525,955
432,465
הון עצמי
116,665
161,914
130,913
מזה: זכויות מיעוט
33,193
33,713
28,505
התחייבויות שוטפות
2,846
3,046
3,141
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
---
סה"כ הכנסות
0
0
---
רווח גולמי
-36,078
-52,748
-49,675
רווח תפעולי
-94,431
-43,809
-22,948
רווח לפני מס
-96,442
-48,630
-26,564
רווח נקי
-88,347
-52,618
-36,825
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.98
-1.76
-1.23
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-61,213
-47,949
-50,865
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.90
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
67.8 %
---
65.0 %
הון למאזן
-22.9 %
---
-21.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).