לודזיה רוטקס השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   753   
   520000779   
    106,087 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שמואל זוסמן
  מנכ"ל - זוריק רוטלוי
  סמנכ"ל כספים - טל טרגן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית הטכסטיל, קויפמן 2 , תל-אביב
  טלפון : 03-5171346
  פקס : 03-5171345
  TALT@LODZIA.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
179,494
219,154
סך מאזן
139,752
108,861
נכסים שוטפים
39,742
110,293
נכסים בלתי שוטפים
165,998
158,878
הון עצמי
0
2,207
מזה: זכויות מיעוט
7,343
22,250
התחייבויות שוטפות
6,153
38,026
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,516
2,184
סה"כ הכנסות
1,146
1,459
רווח גולמי
7,307
4,084
רווח תפעולי
10,217
3,240
רווח לפני מס
4,901
1,665
רווח נקי
4,901
1,940
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.23
0.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-24,522
0
דיבידנד
2,050
3,031
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.68
שוק להון
---
54.68
מכפיל
92.5 %
71.5 %
הון למאזן
2.8 %
1.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).