אקויטל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
החברה מחזיקה ב"יואל" העוסקת בנדל"ן וחיפושי נפט.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   755   
   520030859   
    1,474,173 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - חיים צוף
  CEO - ערן סער
  Financial Vice CEO - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  גרניט 8, ת"ד 10188 , פתח-תקוה
  Phone : 03-9229225
  Fax : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
18,847,904
18,371,940
19,216,372
סך מאזן
4,039,365
3,648,725
3,630,023
נכסים שוטפים
14,808,539
14,723,215
15,586,349
נכסים בלתי שוטפים
7,971,538
7,666,943
9,344,341
הון עצמי
6,604,728
6,394,388
7,770,517
מזה: זכויות מיעוט
2,971,652
2,627,956
1,973,352
התחייבויות שוטפות
7,904,714
8,077,041
7,898,679
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
2,666,482
2,034,348
2,356,096
סה"כ הכנסות
2,032,407
1,554,322
1,692,929
רווח גולמי
2,485,415
1,498,213
1,747,296
רווח תפעולי
2,206,670
1,259,079
1,585,740
רווח לפני מס
1,754,095
1,098,655
1,415,141
רווח נקי
212,594
114,818
169,767
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
14.20
7.67
11.34
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
1,749,020
1,352,603
1,430,594
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.94
שוק להון
---
---
5.51
מכפיל
7.3 %
---
8.2 %
הון למאזן
16.7 %
---
18.8 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark