אקויטל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה מחזיקה ב"יואל" העוסקת בנדל"ן וחיפושי נפט.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   755   
   520030859   
    1,618,283 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  מנהל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 8, קרית-אריה , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9229225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
18,847,904
18,172,433
18,706,932
סך מאזן
4,039,365
3,419,375
3,658,152
נכסים שוטפים
14,808,539
14,753,058
15,048,780
נכסים בלתי שוטפים
7,971,538
7,217,684
8,802,363
הון עצמי
6,604,728
5,996,585
7,298,219
מזה: זכויות מיעוט
2,971,652
2,703,982
1,849,880
התחייבויות שוטפות
7,904,714
8,250,767
8,054,689
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,666,482
1,341,530
1,535,742
סה"כ הכנסות
2,032,407
1,027,671
1,092,153
רווח גולמי
2,485,415
984,808
1,082,775
רווח תפעולי
2,206,670
792,755
973,882
רווח לפני מס
1,754,095
692,167
852,507
רווח נקי
212,594
71,577
97,393
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
14.20
4.78
6.50
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,749,020
855,928
904,711
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.08
שוק להון
---
---
6.79
מכפיל
7.3 %
---
8.0 %
הון למאזן
16.7 %
---
17.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).