אקויטל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בחיפושי נפט ע"י "נפטא" ובנדל"ן ע"י "איירפורט סיטי".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   755   
   520030859   
    4,021,846 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - ערן סער
  סמנכ"ל כספים - איתן וולוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 2695 , פתח תקוה
  טלפון : 03-9229225
  פקס : 03-9229255
  OFFICE@ISRAMCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
18,847,904
20,093,318
סך מאזן
4,039,365
3,908,387
נכסים שוטפים
14,808,539
16,184,931
נכסים בלתי שוטפים
7,971,538
9,481,370
הון עצמי
6,604,728
7,817,658
מזה: זכויות מיעוט
2,971,652
2,279,371
התחייבויות שוטפות
7,904,714
8,332,577
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,666,482
3,110,581
סה"כ הכנסות
2,032,407
2,252,933
רווח גולמי
2,485,415
2,553,027
רווח תפעולי
2,206,670
2,292,794
רווח לפני מס
1,754,095
1,999,691
רווח נקי
212,594
247,914
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
14.20
16.56
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
1,749,020
2,170,131
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.42
שוק להון
---
16.22
מכפיל
7.3 %
8.3 %
הון למאזן
16.7 %
16.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).