מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   756   
   520029315   
    26,438 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב גוטנשטיין
  מנכ"ל - רפאל ערד
  סמנכ"ל כספים - רוני אייזנשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 20 , תל-אביב
  טלפון : 03-6955559
  פקס : 03-6964111
  RAFI@ISRAEL-PETRO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
892,705
845,827
930,202
סך מאזן
7,368
40,376
39,931
נכסים שוטפים
885,337
805,451
890,271
נכסים בלתי שוטפים
22,450
25,826
-4,922
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
34,179
41,451
39,696
התחייבויות שוטפות
836,076
778,550
895,428
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-36,927
-457
-908
רווח תפעולי
-10,431
-13,168
-35,897
רווח לפני מס
-14,594
-13,168
-35,897
רווח נקי
-14,594
-13,168
-35,897
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.58
-2.33
-6.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-21,416
-170
-32,937
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
2.5 %
---
---
הון למאזן
-49.7 %
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).