מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   756   
   520029315   
    32,103 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב גוטנשטיין
  מנכ"ל - רפאל ערד
  סמנכ"ל כספים - רוני אייזנשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 20 , תל-אביב
  טלפון : 03-6955559
  פקס : 03-6964111
  RAFI@ISRAEL-PETRO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
831,113
892,705
סך מאזן
9,268
7,368
נכסים שוטפים
821,845
885,337
נכסים בלתי שוטפים
36,252
22,450
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
39,761
34,179
התחייבויות שוטפות
755,100
836,076
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
רווח גולמי
162,678
-36,927
רווח תפעולי
104,239
-10,431
רווח לפני מס
104,239
-14,594
רווח נקי
104,239
-14,594
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
17.14
-2.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
5,667
-21,416
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.43
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
4.4 %
2.5 %
הון למאזן
-837.5 %
-49.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).