מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   756   
   520029315   
    26,726 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - יעקב גוטנשטיין
  CEO - רפאל ערד
  Financial Vice CEO - רוני אייזנשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ראול ולנברג 20 , תל-אביב
  Phone : 03-6955559
  Fax : 03-6964111
  RAFI@ISRAEL-PETRO.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
831,113
819,336
803,500
סך מאזן
9,268
20,133
40,242
נכסים שוטפים
821,845
799,203
763,258
נכסים בלתי שוטפים
36,252
32,828
-48,316
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
39,761
784,963
45,987
התחייבויות שוטפות
755,100
1,545
805,829
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
0
231,118
0
סה"כ הכנסות
0
101,938
-166,257
רווח גולמי
162,678
98,118
-167,082
רווח תפעולי
104,239
98,118
-100,191
רווח לפני מס
104,239
98,118
-100,191
רווח נקי
104,239
98,118
-100,191
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
17.14
17.37
-17.74
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
5,667
38,788
-440
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
4.4 %
---
---
הון למאזן
-837.5 %
---
הפסד
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark