מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה שולטת במשותף ב"בתי הזיקוק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   756   
   520029315   
    26,122 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יעקב גוטנשטיין
  מנכ"ל - רפאל ערד
  סמנכ"ל כספים - רוני אייזנשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ראול ולנברג 20 , תל-אביב
  טלפון : 03-6955559
  פקס : 03-6964111
  RAFI@ISRAEL-PETRO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
831,113
957,613
954,050
סך מאזן
9,268
78,793
54,312
נכסים שוטפים
821,845
878,820
899,738
נכסים בלתי שוטפים
36,252
122,239
69,657
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
39,761
72,560
51,666
התחייבויות שוטפות
755,100
762,814
832,727
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
95,852
92,287
סה"כ הכנסות
0
95,852
57,101
רווח גולמי
162,678
341,975
73,060
רווח תפעולי
104,239
190,299
16,584
רווח לפני מס
104,239
190,299
12,421
רווח נקי
104,239
190,299
12,421
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
17.14
33.69
2.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
5,667
5,917
-14,516
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.38
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
4.4 %
---
7.3 %
הון למאזן
-837.5 %
---
-76.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).