חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gav-yam.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול פארקים לתעשיות עתירות מדע, מבנים לתעשיה,מסחר,משרדים ומגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   759   
   520001736   
    3,517,099 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלחנדרו גוסטבו אלשטיין
  מנכ"ל - אבי יעקובוביץ
  סמנכ"ל כספים - מרק זק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 15041 , חיפה
  טלפון : 04-6644200
  פקס : 04-8533567
  INFO@GAV-YAM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
8,015,245
7,488,572
7,800,954
סך מאזן
1,522,931
1,057,379
1,059,158
נכסים שוטפים
6,492,314
6,431,193
6,741,796
נכסים בלתי שוטפים
3,091,413
2,895,320
3,072,278
הון עצמי
744,207
687,233
753,234
מזה: זכויות מיעוט
598,764
637,692
503,718
התחייבויות שוטפות
4,325,068
3,955,560
4,224,958
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
743,786
433,512
341,320
סה"כ הכנסות
714,303
419,167
326,238
רווח גולמי
677,566
401,078
309,946
רווח תפעולי
599,905
343,393
232,563
רווח לפני מס
466,158
269,987
185,815
רווח נקי
355,447
216,267
151,838
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
171
107.10
71.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-180,000
-180,000
-180,000
דיבידנד
351,449
155,328
194,780
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.52
שוק להון
---
---
12.09
מכפיל
29.3 %
---
29.7 %
הון למאזן
16.5 %
---
12.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).