חברת גב-ים לקרקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gav-yam.co.il
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול פארקים לתעשיות עתירות מדע, מבנים לתעשיה,מסחר,משרדים ומגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   759   
   520001736   
    3,538,466 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלחנדרו גוסטבו אלשטיין
  מנכ"ל - אבי יעקובוביץ
  סמנכ"ל כספים - מרק זק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 15041 , חיפה
  טלפון : 04-6644200
  פקס : 04-8533567
  INFO@GAV-YAM.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
8,015,245
8,002,949
8,552,976
סך מאזן
1,522,931
1,469,664
1,687,555
נכסים שוטפים
6,492,314
6,533,285
6,865,421
נכסים בלתי שוטפים
3,091,413
3,004,959
3,162,113
הון עצמי
744,207
714,984
775,849
מזה: זכויות מיעוט
598,764
661,886
431,013
התחייבויות שוטפות
4,325,068
4,336,104
4,959,850
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
743,786
599,580
516,126
סה"כ הכנסות
714,303
577,888
493,746
רווח גולמי
677,566
550,863
464,803
רווח תפעולי
599,905
488,795
347,741
רווח לפני מס
466,158
379,626
275,650
רווח נקי
355,447
298,155
219,058
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
171
144.80
102.52
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-180,000
-180,000
-180,000
דיבידנד
351,449
231,606
252,048
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.48
שוק להון
---
---
12.80
מכפיל
29.3 %
---
27.9 %
הון למאזן
16.5 %
---
11.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).