הפניקס אחזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.fnx.co.il
חברה לבטוח העוסקת בבטוח כללי ובטוח חיים,שולטת ב"אקסלנס" וב"מהדרין".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   767   
   520017450   
    5,214,600 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד שקלי-בנקים וביטוח, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אסף ברטפלד
  מנכ"ל - איל לפידות
  סמנכ"ל כספים - אלי שוורץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך השלום 53 , גבעתיים
  טלפון : 03-7332997
  פקס : 03-7238855
  MENIN@FNX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
112,342,260
91,122,804
סה"כ נכסים
43,426,434
48,861,633
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
21,426,491
22,737,816
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,744,979
6,426,153
הון עצמי
35,573
114,467
מזה: זכויות מיעוט
20,736,510
21,479,765
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
51,893,319
55,508,137
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
15,449,688
11,507,332
סה"כ הכנסות
8,801,400
8,926,204
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
4,879,921
1,068,641
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
14,480,725
10,629,249
סה"כ הוצאות
11,545,030
7,490,763
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
1,031,258
948,683
רווח לפני מס
720,393
696,850
רווח נקי
709,910
679,033
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.88
2.69
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-120,000
דיבידנד
220,290
-819,828
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.83
שוק להון
---
7.68
מכפיל
5.1 %
6.9 %
הון למאזן
13.5 %
11.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).