שופרסל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shufersal.co.il
החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה ברשתות "שופר-סל" ועוסקת בנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   777   
   520022732   
    5,696,701 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מאוריסיו ביאור
  מנכ"ל - איציק אברכהן
  סמנכ"ל כספים - טליה הובר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שמוטקין בנימין 30 , ראשון-לציון
  טלפון : 03-9481727
  פקס :  03-9480917
  ARANM@SHUFERSAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
7,204,000
7,705,000
סך מאזן
2,439,000
2,541,000
נכסים שוטפים
3,601,000
3,975,000
נכסים בלתי שוטפים
1,808,000
1,956,000
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,031,000
3,073,000
התחייבויות שוטפות
2,365,000
2,676,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,852,000
12,847,000
סה"כ הכנסות
3,059,000
3,441,000
רווח גולמי
479,000
469,000
רווח תפעולי
360,000
359,000
רווח לפני מס
275,000
265,000
רווח נקי
275,000
265,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.22
1.12
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-160,000
-160,000
דיבידנד
751,000
548,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.91
שוק להון
---
21.50
מכפיל
25.1 %
25.4 %
הון למאזן
17.6 %
14.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).