קליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.klil.co.il
החברה עוסקת בייצור פרופילים ומוצרי אלומיניום לענף הבנייה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/06/2019)   
   797   
   520032442   
    734,173 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צור דבוש
  מנכ"ל - אריה ריכטמן
  סמנכ"ל כספים - יהונתן רובינזון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה מזרחי, ת"ד 659 , כרמיאל
  טלפון : 04-9900200
  פקס : 04-9900255
  YONI@KLIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
346,720
389,274
380,757
סך מאזן
244,261
288,716
269,208
נכסים שוטפים
102,448
100,539
92,607
נכסים בלתי שוטפים
268,442
301,535
284,110
הון עצמי
5,543
5,783
5,908
מזה: זכויות מיעוט
68,093
77,752
78,811
התחייבויות שוטפות
10,185
9,987
17,836
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
401,739
104,725
103,435
סה"כ הכנסות
116,428
31,011
32,818
רווח גולמי
67,541
18,812
19,273
רווח תפעולי
66,843
18,696
20,836
רווח לפני מס
51,167
14,289
16,238
רווח נקי
49,825
13,905
15,867
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
21.10
5.82
6.77
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-54,000
0
0
דיבידנד
51,777
6,591
21,755
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.64
שוק להון
---
---
13.82
מכפיל
75.8 %
---
73.1 %
הון למאזן
18.8 %
---
18.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).