קליל תעשיות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.klil.co.il
החברה עוסקת בייצור פרופילים ומוצרי אלומיניום לענף הבנייה.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (17/01/2019)   
   797   
   520032442   
    579,071 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - צור דבוש
  CEO - אריה ריכטמן
  Financial Vice CEO - יהונתן רובינזון
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  אזור תעשיה מזרחי, ת"ד 659 , כרמיאל
  Phone : 04-9900200
  Fax : 04-9900255
  YONI@KLIL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
371,612
350,590
367,557
סך מאזן
270,746
248,952
266,338
נכסים שוטפים
100,866
101,638
101,219
נכסים בלתי שוטפים
287,098
272,802
294,155
הון עצמי
5,399
5,018
6,152
מזה: זכויות מיעוט
74,270
67,530
63,030
התחייבויות שוטפות
10,244
10,258
10,372
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
389,153
291,760
295,789
סה"כ הכנסות
126,783
95,859
87,345
רווח גולמי
76,668
59,646
51,483
רווח תפעולי
77,957
59,585
51,938
רווח לפני מס
59,401
45,242
39,964
רווח נקי
57,979
45,242
38,952
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
24.12
18.36
16.45
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-15,000
-15,000
-18,000
דיבידנד
81,615
65,685
34,579
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
2.01
שוק להון
---
---
11.20
מכפיל
75.8 %
---
78.4 %
הון למאזן
21.7 %
---
18.6 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark