קליל תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.klil.co.il
החברה עוסקת בייצור פרופילים ומוצרי אלומיניום לענף הבנייה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   797   
   520032442   
    661,762 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צור דבוש
  מנכ"ל - אריה ריכטמן
  סמנכ"ל כספים - יהונתן רובינזון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה מזרחי, ת"ד 659 , כרמיאל
  טלפון : 04-9900200
  פקס : 04-9900255
  YONI@KLIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
371,612
346,720
סך מאזן
270,746
244,261
נכסים שוטפים
100,843
102,448
נכסים בלתי שוטפים
287,098
268,442
הון עצמי
5,399
5,543
מזה: זכויות מיעוט
74,270
68,093
התחייבויות שוטפות
10,244
10,185
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
389,153
401,739
סה"כ הכנסות
126,783
116,428
רווח גולמי
76,668
67,541
רווח תפעולי
77,957
66,843
רווח לפני מס
59,401
51,167
רווח נקי
57,979
49,825
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
24.12
21.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-15,000
-54,000
דיבידנד
81,615
51,777
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.52
שוק להון
---
13.28
מכפיל
75.8 %
75.8 %
הון למאזן
21.7 %
18.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).