אידיבי חברה לפתוח בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.idb.co.il
חברת אחזקות השולטת ב"כלל ביטוח" ועוסקת תיירות.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   798   
   520032285   
    0 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אדוארדו אלשטיין
  CEO - שולם (סאול) לפידות
  Financial Vice CEO - גיל קוטלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  מרכז עזריאלי 3, ק'44 , תל-אביב
  Phone : 03-6075666
  Fax : 03-6075667
  INFO-IDB@IDB.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
5,597,000
39,069,000
5,539,000
סך מאזן
2,069,000
13,245,000
2,442,000
נכסים שוטפים
3,528,000
25,824,000
3,097,000
נכסים בלתי שוטפים
731,000
5,239,000
418,000
הון עצמי
1,000
5,041,000
1,000
מזה: זכויות מיעוט
1,183,000
8,947,000
1,350,000
התחייבויות שוטפות
3,683,000
24,883,000
3,771,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-22,000
-15,000
-16,000
רווח תפעולי
-702,000
-538,000
-465,000
רווח לפני מס
-300,000
-361,000
-238,000
רווח נקי
-610,000
-609,000
-241,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,839,000
1,555,000
54,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
13.0 %
---
7.5 %
הון למאזן
-77.8 %
---
-78.7 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark