אידיבי חברה לפתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.idb.co.il
חברת אחזקות השולטת ב"כלל ביטוח" ועוסקת תיירות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   798   
   520032285   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אדוארדו אלשטיין
  מנכ"ל - שולם (סאול) לפידות
  סמנכ"ל כספים - גיל קוטלר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 3, ק'44 , תל-אביב
  טלפון : 03-6075666
  פקס : 03-6075667
  INFO-IDB@IDB.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
4,545,000
5,566,000
4,058,000
סך מאזן
2,084,000
2,134,000
2,027,000
נכסים שוטפים
2,197,000
2,056,693
2,031,000
נכסים בלתי שוטפים
-231,000
552,000
-441,000
הון עצמי
-1,000
4,000
3,000
מזה: זכויות מיעוט
1,713,000
1,327,000
1,777,000
התחייבויות שוטפות
3,063,000
3,717,000
2,722,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-23,000
-6,000
-7,000
רווח תפעולי
-157,000
-280,000
-217,000
רווח לפני מס
-464,000
-249,000
-324,000
רווח נקי
-465,000
-253,000
-328,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
27,000
-9,000
4,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).