סנו-מפעלי ברונוס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sano.co.il
החברה עוסקת בייצור ובשיווק מוצרי צריכה ביתיים בתחומי הניקוי, האחזקה,הנייר,הטואלטיקה וחיתולים חד-פעמיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   813   
   520032988   
    2,270,822 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   מדד ת"א-מעלה, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק זינגר
  מנכ"ל - יובל לנדסברג
  סמנכ"ל כספים - ברק לוינץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, נוה נאמן ב' 10 , הוד-השרון
  טלפון : 09-7473222
  פקס : 09-7473233
  AMIRH@SANO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,321,126
1,333,158
1,416,641
סך מאזן
865,421
969,911
904,527
נכסים שוטפים
455,705
363,247
512,114
נכסים בלתי שוטפים
1,032,684
998,256
1,110,738
הון עצמי
4,276
6,722
9,302
מזה: זכויות מיעוט
276,797
316,304
285,988
התחייבויות שוטפות
11,645
18,598
19,915
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,448,797
746,550
743,875
סה"כ הכנסות
556,698
278,743
286,017
רווח גולמי
216,477
108,129
106,632
רווח תפעולי
201,123
101,676
102,814
רווח לפני מס
147,671
74,220
78,980
רווח נקי
152,218
76,266
78,392
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
13.54
6.78
6.97
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-118,021
-78,680
0
דיבידנד
168,787
42,067
34,494
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.06
שוק להון
---
---
14.71
מכפיל
77.8 %
---
77.7 %
הון למאזן
15.1 %
---
14.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).