סנו-מפעלי ברונוס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sano.co.il
החברה עוסקת בייצור ובשיווק מוצרי צריכה ביתיים בתחומי הניקוי, האחזקה,הנייר,הטואלטיקה וחיתולים חד-פעמיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   813   
   520032988   
    2,222,899 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   מדד ת"א-מעלה, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק זינגר
  מנכ"ל - יובל לנדסברג
  סמנכ"ל כספים - ברק לוינץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אזור תעשיה, נוה נאמן ב' 10 , הוד-השרון
  טלפון : 09-7473222
  פקס : 09-7473233
  AMIRH@SANO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,321,126
1,312,639
1,456,915
סך מאזן
865,421
958,608
938,749
נכסים שוטפים
455,705
354,031
518,166
נכסים בלתי שוטפים
1,032,684
1,001,662
1,151,044
הון עצמי
4,276
5,416
9,367
מזה: זכויות מיעוט
276,797
299,641
283,823
התחייבויות שוטפות
11,645
11,336
22,048
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,448,797
1,117,791
1,125,838
סה"כ הכנסות
556,698
425,902
429,098
רווח גולמי
216,477
168,548
160,458
רווח תפעולי
201,123
157,618
155,451
רווח לפני מס
147,671
115,410
119,090
רווח נקי
152,218
118,743
118,621
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
13.54
10.56
10.55
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-118,021
-118,021
0
דיבידנד
168,787
65,644
64,749
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.95
שוק להון
---
---
14.62
מכפיל
77.8 %
---
78.4 %
הון למאזן
15.1 %
---
14.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).