מלונות דן בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.danhotels.co.il
החברה מנהלת ומפעילה רשת בתי מלון ברחבי הארץ.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   822   
   520023573   
    2,889,978 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - מיכאל פדרמן
  CEO - רונן ניסנבאום
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  הירקון 111 , תל אביב
  Phone : 03-5203980
  Fax : 03-5204065
  FINANCE@DANHOTELS.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
1,940,867
1,932,587
1,997,514
סך מאזן
177,662
211,423
206,445
נכסים שוטפים
1,763,205
1,721,164
1,791,069
נכסים בלתי שוטפים
1,052,343
1,030,547
1,048,290
הון עצמי
-60
-254
0
מזה: זכויות מיעוט
410,195
457,896
515,655
התחייבויות שוטפות
478,329
444,144
433,569
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
1,187,790
569,657
615,857
סה"כ הכנסות
373,601
177,694
203,219
רווח גולמי
138,318
63,026
79,740
רווח תפעולי
150,484
78,080
57,739
רווח לפני מס
113,394
59,960
39,289
רווח נקי
113,141
59,871
39,289
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.16
0.62
0.40
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-68,210
-38,977
-38,977
דיבידנד
225,276
107,671
63,961
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
2.76
שוק להון
---
---
31.22
מכפיל
54.2 %
---
52.5 %
הון למאזן
10.9 %
---
8.9 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark