מלונות דן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.danhotels.co.il
החברה מנהלת ומפעילה רשת בתי מלון ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   822   
   520023573   
    2,819,462 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל פדרמן
  מנכ"ל - רונן ניסנבאום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הירקון 111 , תל אביב
  טלפון : 03-5203980
  פקס : 03-5204065
  FINANCE@DANHOTELS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,940,867
2,024,780
סך מאזן
177,662
197,245
נכסים שוטפים
1,763,205
1,827,535
נכסים בלתי שוטפים
1,052,343
1,081,607
הון עצמי
-60
0
מזה: זכויות מיעוט
410,195
542,625
התחייבויות שוטפות
478,329
400,548
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,187,790
1,269,480
סה"כ הכנסות
373,601
420,837
רווח גולמי
138,318
159,212
רווח תפעולי
150,484
123,896
רווח לפני מס
113,394
87,353
רווח נקי
113,141
87,353
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.16
0.90
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-68,210
-58,466
דיבידנד
225,276
180,406
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.61
שוק להון
---
32.28
מכפיל
54.2 %
53.4 %
הון למאזן
10.9 %
8.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).