מלונות דן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.danhotels.co.il
החברה מנהלת ומפעילה רשת בתי מלון ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   822   
   520023573   
    2,600,980 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל פדרמן
  מנכ"ל - רונן ניסנבאום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הירקון 111 , תל אביב
  טלפון : 03-5203980
  פקס : 03-5204065
  FINANCE@DANHOTELS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,940,867
1,939,228
1,999,556
סך מאזן
177,662
202,010
210,858
נכסים שוטפים
1,763,205
1,737,218
1,788,698
נכסים בלתי שוטפים
1,052,343
1,056,174
1,055,715
הון עצמי
-60
-182
0
מזה: זכויות מיעוט
410,195
457,574
535,308
התחייבויות שוטפות
478,329
425,480
408,533
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,187,790
884,970
939,711
סה"כ הכנסות
373,601
278,700
307,700
רווח גולמי
138,318
103,342
113,769
רווח תפעולי
150,484
113,473
81,671
רווח לפני מס
113,394
85,902
54,630
רווח נקי
113,141
85,741
54,630
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.16
0.88
0.56
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-68,210
-38,977
-38,977
דיבידנד
225,276
158,632
114,646
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.46
שוק להון
---
---
31.71
מכפיל
54.2 %
---
52.8 %
הון למאזן
10.9 %
---
7.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).