קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hagag-group.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן בישראל,ושולטת ב"רג'נסי".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   823   
   520033309   
    415,781 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צבי גרינולד
  מנכ"ל - יהודה עידו חג'ג'
  סמנכ"ל כספים - ארתור לשינסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הארבעה 30 מגדלי הארבעה , תל אביב
  טלפון : 03-6081936
  פקס : 03-6952958
  OFFICE@HAGAG-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,088,550
1,069,352
1,178,152
סך מאזן
892,244
888,593
841,066
נכסים שוטפים
196,306
180,759
337,086
נכסים בלתי שוטפים
345,095
299,265
440,259
הון עצמי
26,049
25,408
26,711
מזה: זכויות מיעוט
617,585
712,104
540,796
התחייבויות שוטפות
125,870
57,983
197,097
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
435,445
313,031
104,676
סה"כ הכנסות
163,326
97,047
61,867
רווח גולמי
159,630
91,593
124,168
רווח תפעולי
157,013
89,928
121,789
רווח לפני מס
115,005
67,941
94,781
רווח נקי
114,877
68,076
94,502
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.29
1.36
1.88
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,432
-50,616
-60,738
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.01
שוק להון
---
---
2.94
מכפיל
29.3 %
---
35.1 %
הון למאזן
43.9 %
---
41.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).