קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hagag-group.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן בישראל,ושולטת ב"רג'נסי".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   823   
   520033309   
    365,616 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צבי גרינולד
  מנכ"ל - יהודה עידו חג'ג'
  סמנכ"ל כספים - ארתור לשינסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הארבעה 30 מגדלי הארבעה , תל אביב
  טלפון : 03-6081936
  פקס : 03-6952958
  OFFICE@HAGAG-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,088,550
1,117,911
1,238,120
סך מאזן
892,244
929,658
900,287
נכסים שוטפים
196,306
188,253
337,833
נכסים בלתי שוטפים
345,095
325,744
446,915
הון עצמי
26,049
25,551
26,877
מזה: זכויות מיעוט
617,585
713,165
571,938
התחייבויות שוטפות
125,870
79,002
219,267
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
435,445
405,241
138,079
סה"כ הכנסות
163,326
139,136
80,519
רווח גולמי
159,630
126,573
134,993
רווח תפעולי
157,013
126,018
130,952
רווח לפני מס
115,005
94,795
101,242
רווח נקי
114,877
94,976
100,992
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.29
1.89
2.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
1,432
-23,701
-84,918
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.87
שוק להון
---
---
3.02
מכפיל
29.3 %
---
33.9 %
הון למאזן
43.9 %
---
33.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).