קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hagag-group.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן בישראל,ושולטת ב"רג'נסי".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   823   
   520033309   
    424,418 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - צבי גרינולד
  מנכ"ל - יהודה עידו חג'ג'
  סמנכ"ל כספים - ארתור לשינסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הארבעה 30 מגדלי הארבעה , תל אביב
  טלפון : 03-6081936
  פקס : 03-6952958
  OFFICE@HAGAG-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,072,654
1,200,256
סך מאזן
872,525
852,879
נכסים שוטפים
179,756
325,382
נכסים בלתי שוטפים
329,896
445,558
הון עצמי
25,231
24,687
מזה: זכויות מיעוט
617,585
550,350
התחייבויות שוטפות
125,173
204,348
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
435,445
187,662
סה"כ הכנסות
189,082
115,119
רווח גולמי
186,124
164,148
רווח תפעולי
165,333
152,907
רווח לפני מס
121,395
114,889
רווח נקי
121,731
116,206
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.29
2.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
1,432
1,180
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.01
שוק להון
---
3.65
מכפיל
28.4 %
35.1 %
הון למאזן
47.8 %
32.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).