דלק מערכות רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekmotors.co.il
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מכוניות "מאזדה","פורד" ו"ב.מ.וו." וכן בתחומי איכות הסביבה,התפלת מים ואנרגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   829   
   520033291   
    2,042,965 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינועם פינקלמן
  מנכ"ל - גיל אגמון
  סמנכ"ל כספים - רונית בכר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 200 , מושב ניר צבי
  טלפון : 08-9139804
  פקס : 08-9139946
  R.BACHAR@DELEKMOTORS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
2,530,137
2,514,308
2,527,928
סך מאזן
1,400,501
1,494,255
1,422,955
נכסים שוטפים
1,129,636
1,020,053
1,104,973
נכסים בלתי שוטפים
667,105
676,328
790,551
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
1,686,673
1,670,869
1,583,514
התחייבויות שוטפות
176,359
167,111
153,863
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,405,893
2,024,531
1,956,270
סה"כ הכנסות
531,672
326,535
289,791
רווח גולמי
428,170
254,776
198,036
רווח תפעולי
456,027
259,209
156,095
רווח לפני מס
349,160
194,810
119,196
רווח נקי
349,160
194,810
119,196
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.75
2.09
1.28
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-396,104
-228,342
0
דיבידנד
490,133
253,207
161,117
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.58
שוק להון
---
---
7.47
מכפיל
26.4 %
---
31.3 %
הון למאזן
50.9 %
---
37.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).