דלק מערכות רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekmotors.co.il
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מכוניות "מאזדה","פורד" ו"ב.מ.וו." וכן בתחומי איכות הסביבה,התפלת מים ואנרגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   829   
   520033291   
    1,439,023 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינועם פינקלמן
  מנכ"ל - גיל אגמון
  סמנכ"ל כספים - רונית בכר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 200 , מושב ניר צבי
  טלפון : 08-9139804
  פקס : 08-9139946
  R.BACHAR@DELEKMOTORS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
2,530,137
4,798,123
סך מאזן
1,400,501
1,847,612
נכסים שוטפים
1,129,636
2,283,151
נכסים בלתי שוטפים
667,105
1,096,887
הון עצמי
0
407,976
מזה: זכויות מיעוט
1,686,673
2,310,354
התחייבויות שוטפות
176,359
1,390,882
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,405,893
3,565,701
סה"כ הכנסות
531,672
484,003
רווח גולמי
428,170
294,923
רווח תפעולי
456,027
154,468
רווח לפני מס
349,160
107,848
רווח נקי
349,160
106,264
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.75
1.14
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-396,104
-93,201
דיבידנד
490,133
206,642
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.09
שוק להון
---
13.54
מכפיל
26.4 %
14.4 %
הון למאזן
50.9 %
15.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).