דלק מערכות רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekmotors.co.il
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מכוניות "מאזדה","פורד" ו"ב.מ.וו." וכן בתחומי איכות הסביבה,התפלת מים ואנרגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   829   
   520033291   
    1,415,723 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינועם פינקלמן
  מנכ"ל - גיל אגמון
  סמנכ"ל כספים - רונית בכר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 200 , מושב ניר צבי
  טלפון : 08-9139804
  פקס : 08-9139946
  R.BACHAR@DELEKMOTORS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
2,530,137
2,436,313
4,680,436
סך מאזן
1,400,501
1,367,477
1,720,335
נכסים שוטפים
1,129,636
1,068,836
2,960,101
נכסים בלתי שוטפים
667,105
665,162
1,152,813
הון עצמי
0
0
419,661
מזה: זכויות מיעוט
1,686,673
1,604,456
2,080,192
התחייבויות שוטפות
176,359
166,695
1,447,431
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,405,893
2,858,217
2,829,481
סה"כ הכנסות
531,672
452,932
401,300
רווח גולמי
428,170
339,889
250,984
רווח תפעולי
456,027
363,402
212,496
רווח לפני מס
349,160
274,585
155,834
רווח נקי
349,160
274,585
155,834
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.75
2.95
1.64
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-396,104
-321,543
-93,201
דיבידנד
490,133
348,261
230,779
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.93
שוק להון
---
---
6.14
מכפיל
26.4 %
---
15.7 %
הון למאזן
50.9 %
---
33.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).