דלק מערכות רכב בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delekmotors.co.il
החברה עוסקת ביבוא ושיווק מכוניות "מאזדה","פורד" ו"ב.מ.וו." וכן בתחומי איכות הסביבה,התפלת מים ואנרגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   829   
   520033291   
    1,443,683 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינועם פינקלמן
  מנכ"ל - גיל אגמון
  סמנכ"ל כספים - רונית בכר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 200 , מושב ניר צבי
  טלפון : 08-9139804
  פקס : 08-9139946
  R.BACHAR@DELEKMOTORS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
4,798,123
2,692,990
5,305,253
סך מאזן
1,847,612
1,566,126
2,037,404
נכסים שוטפים
2,283,151
1,126,864
2,625,811
נכסים בלתי שוטפים
1,096,887
731,907
1,209,255
הון עצמי
407,976
0
391,026
מזה: זכויות מיעוט
2,310,354
1,793,124
2,332,671
התחייבויות שוטפות
1,390,882
167,959
1,763,327
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,565,701
1,180,569
1,176,801
סה"כ הכנסות
484,003
177,423
177,238
רווח גולמי
294,923
126,150
152,551
רווח תפעולי
154,468
82,570
172,450
רווח לפני מס
107,848
62,591
132,940
רווח נקי
106,264
62,591
127,515
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.14
0.67
1.37
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-93,201
0
0
דיבידנד
206,642
-79,546
-257,869
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.76
שוק להון
---
---
8.10
מכפיל
14.4 %
---
15.4 %
הון למאזן
15.9 %
---
23.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).