סאטקום מערכות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gilat.net
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת לווינית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1006   
   520041674   
    34,681 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אור אלוביץ'
  מנכ"ל - דן זיצ'ק
  סמנכ"ל כספים - אורית גל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגיע כפיים 21 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9255000
  פקס : 03-9217938
  INFO@GILAT.NET
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
130,151
135,390
210,979
סך מאזן
38,525
53,987
55,489
נכסים שוטפים
91,626
81,403
155,489
נכסים בלתי שוטפים
40,363
47,423
60,426
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
67,967
68,406
90,026
התחייבויות שוטפות
21,821
19,561
60,527
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
149,767
112,035
124,656
סה"כ הכנסות
36,851
27,071
23,391
רווח גולמי
4,257
4,930
25,861
רווח תפעולי
2,625
3,702
23,021
רווח לפני מס
1,647
3,130
21,185
רווח נקי
1,647
3,130
21,185
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0.08
0.53
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
17,890
8,759
3,914
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.57
שוק להון
---
---
1.76
מכפיל
31.0 %
---
28.6 %
הון למאזן
4.0 %
---
36.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).