סאטקום מערכות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gilat.net
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת לווינית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1006   
   520041674   
    46,739 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אור אלוביץ'
  מנכ"ל - דן זיצ'ק
  סמנכ"ל כספים - אורית גל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגיע כפיים 21 , פתח-תקוה
  טלפון : 03-9255000
  פקס : 03-9217938
  INFO@GILAT.NET
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
130,151
140,046
216,175
סך מאזן
38,525
51,583
53,571
נכסים שוטפים
91,626
88,463
162,604
נכסים בלתי שוטפים
40,363
45,382
63,557
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
67,967
68,892
86,282
התחייבויות שוטפות
21,821
25,773
66,335
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
149,767
73,559
80,548
סה"כ הכנסות
36,851
18,553
14,111
רווח גולמי
4,257
2,741
28,689
רווח תפעולי
2,625
2,150
27,145
רווח לפני מס
1,647
1,615
24,116
רווח נקי
1,647
1,615
24,116
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.05
0.04
0.61
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
17,890
5,454
-4,292
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.74
שוק להון
---
---
1.94
מכפיל
31.0 %
---
29.4 %
הון למאזן
4.0 %
---
44.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).