ישרוטל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.isrotel.co.il
החברה מנהלת ומפעילה רשת בתי מלון ברחבי הארץ.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1032   
   520042482   
    2,772,427 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ג'וליאן לואיס
  מנכ"ל - ליאור רביב
  סמנכ"ל כספים - משה מגיד
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  בית התעשיה, המרד 29 , תל-אביב
  טלפון : 03-5197777
  פקס : 03-5104646
  YSHVO@ISROTEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
2,432,017
2,512,173
2,479,313
סך מאזן
260,764
348,605
289,415
נכסים שוטפים
2,171,253
2,163,568
2,189,898
נכסים בלתי שוטפים
1,166,080
1,111,094
1,272,673
הון עצמי
14,876
14,546
16,049
מזה: זכויות מיעוט
532,453
672,586
462,837
התחייבויות שוטפות
733,484
728,493
743,803
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,387,434
972,353
1,088,945
סה"כ הכנסות
362,038
253,057
308,386
רווח גולמי
187,245
119,280
165,537
רווח תפעולי
170,248
102,393
153,339
רווח לפני מס
137,859
81,919
122,671
רווח נקי
136,517
80,907
121,498
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.62
1.56
2.34
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-23,242
דיבידנד
277,596
184,026
197,259
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.21
שוק להון
---
---
15.65
מכפיל
47.3 %
---
50.7 %
הון למאזן
12.6 %
---
15.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).