איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.issta.co.il
החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאית,הפעלת בתי מלון בארץ ובחו"ל,חבילות נופש ונדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1036   
   520042763   
    801,572 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמיחי גרין
  מנכ"ל - גל אחישי
  סמנכ"ל כספים - שלמה ג'רזי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מנורת המאור 8 , תל-אביב
  טלפון : 03-7777300
  פקס : 03-7777301
  LIMORKAKON@ISSTA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,235,702
1,355,236
1,352,828
סך מאזן
326,678
488,618
433,785
נכסים שוטפים
909,024
866,618
919,043
נכסים בלתי שוטפים
404,577
360,329
500,929
הון עצמי
1,864
1,517
1,663
מזה: זכויות מיעוט
552,023
726,043
586,861
התחייבויות שוטפות
279,102
268,864
265,038
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
510,469
189,825
189,574
סה"כ הכנסות
234,672
102,763
96,372
רווח גולמי
43,884
17,873
2,511
רווח תפעולי
72,042
24,390
15,776
רווח לפני מס
55,918
15,283
10,472
רווח נקי
55,817
15,574
10,364
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.78
1.33
0.80
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
44,395
34,968
35,221
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.61
שוק להון
---
---
15.84
מכפיל
32.6 %
---
36.9 %
הון למאזן
14.9 %
---
11.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).