איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.issta.co.il
החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאית,הפעלת בתי מלון בארץ ובחו"ל,חבילות נופש ונדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1036   
   520042763   
    797,725 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מלונאות ותיירות   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עמיחי גרין
  מנכ"ל - גל אחישי
  סמנכ"ל כספים - שלמה ג'רזי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מנורת המאור 8 , תל-אביב
  טלפון : 03-7777300
  פקס : 03-7777301
  LIMORKAKON@ISSTA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,235,702
1,388,589
1,328,649
סך מאזן
326,678
393,341
410,173
נכסים שוטפים
909,024
995,248
918,476
נכסים בלתי שוטפים
404,577
397,298
543,448
הון עצמי
1,864
1,673
1,891
מזה: זכויות מיעוט
552,023
714,737
524,359
התחייבויות שוטפות
279,102
276,554
260,842
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
510,469
401,502
392,258
סה"כ הכנסות
234,672
178,149
171,647
רווח גולמי
43,884
38,191
25,831
רווח תפעולי
72,042
64,497
65,397
רווח לפני מס
55,918
48,895
53,146
רווח נקי
55,817
49,030
52,810
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.78
4.20
4.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
44,395
44,077
20,449
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.47
שוק להון
---
---
13.39
מכפיל
32.6 %
---
40.8 %
הון למאזן
14.9 %
---
12.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).