פרוטרום תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.frutarom.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי-גלם לתעשיית הטעם והריח; ותערובות טעם וריח לתעשיות המזון והקוסמטיקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (09/10/2018)   
   1037   
   520042805   
    22,752,047 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המנופים 2 , הרצליה
  טלפון : 09-9603800
  פקס : 09-9603826
  STOCK_FOR_LEGAL@FRUTAROM.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
6,750,901
6,258,092
8,232,261
סך מאזן
2,496,448
2,447,738
2,950,784
נכסים שוטפים
4,254,453
3,810,354
5,281,477
נכסים בלתי שוטפים
3,047,191
2,687,921
3,363,183
הון עצמי
24,637
23,895
16,593
מזה: זכויות מיעוט
2,120,098
1,999,506
2,431,951
התחייבויות שוטפות
1,583,611
1,570,665
2,437,127
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,723,427
2,258,836
2,869,302
סה"כ הכנסות
1,820,608
866,578
1,165,014
רווח גולמי
731,419
351,498
492,557
רווח תפעולי
646,110
315,825
445,990
רווח לפני מס
525,469
247,957
359,850
רווח נקי
518,937
244,171
357,091
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.74
4.09
5.99
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,080
-25,290
-30,010
דיבידנד
650,163
263,560
282,627
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
44.8 %
---
40.7 %
הון למאזן
18.7 %
---
21.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).