אלביט הדמיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elbitimaging.com
החברה עוסקת בהדמיה ומוצרים רפואיים ע"י "אלביט מדיקל", מלונאות בחו"ל ומחזיקה ב"פלאזה סנטרס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1039   
   520043035   
    33,418 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רון הדסי
  מנכ"ל - רון הדסי
  סמנכ"ל כספים - יעל נפתלי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שמשון 3 , פתח תקוה
  טלפון : 03-6086000
  פקס : 03-6086050
  YAELE@ELBITIMAGING.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
1,017,371
1,772,485
625,249
סך מאזן
483,456
182,232
105,162
נכסים שוטפים
533,915
1,590,253
520,087
נכסים בלתי שוטפים
-148,784
-54,917
-205,053
הון עצמי
45,651
114,223
26,096
מזה: זכויות מיעוט
846,874
1,677,721
368,654
התחייבויות שוטפות
319,281
149,681
461,648
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
814,826
450,025
946
סה"כ הכנסות
9,203
13,483
-5,927
רווח גולמי
-106,847
5,340
-18,107
רווח תפעולי
-237,534
-79,372
-57,080
רווח לפני מס
-401,681
-75,413
-51,561
רווח נקי
-338,034
-58,745
-29,919
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-36.78
-3.26
-8.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
433,812
219,973
-7,849
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).