אלביט מערכות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elbitsystems.com
החברה עוסקת בפיתוח ויצור מערכות נשק,אלקטרוניקה ואלקטרו- אופטיקה ע"י "התעשיה הצבאית","אל-אופ" ו"אלישרא".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1040   
   520043027   
    19,418,495 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ביטחוניות   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, מדד ת"א-טכנולוגיה, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, ת"א טק - עילית, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל פדרמן
  מנכ"ל - בצלאל מכליס
  סמנכ"ל כספים - יוסף גספר
  
    
  פרטי קשר :
  מרכז תעשיות מדע, ת"ד 539 , חיפה
  טלפון : 04-8315315
  פקס : 04-8316659
  SHOSHIS@ELBIT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
16,346,617
16,557,334
18,398,755
סך מאזן
9,052,455
9,388,979
10,406,835
נכסים שוטפים
7,294,162
7,168,355
7,991,920
נכסים בלתי שוטפים
5,956,209
5,933,869
6,796,164
הון עצמי
33,498
32,022
37,449
מזה: זכויות מיעוט
7,242,386
7,466,164
7,478,551
התחייבויות שוטפות
3,148,022
3,157,301
4,124,040
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,710,919
8,357,452
9,451,396
סה"כ הכנסות
3,459,789
2,521,326
2,688,800
רווח גולמי
1,107,013
761,198
921,944
רווח תפעולי
987,561
673,774
797,882
רווח לפני מס
834,236
602,372
749,273
רווח נקי
828,990
605,887
752,788
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
14.01
17.45
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
349,796
-494,007
-73,469
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.87
שוק להון
---
---
19.90
מכפיל
36.2 %
---
36.7 %
הון למאזן
13.9 %
---
15.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).