אלביט מערכות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elbitsystems.com
החברה עוסקת בפיתוח ויצור מערכות נשק,אלקטרוניקה ואלקטרו- אופטיקה ע"י "אל-אופ" ו"אלישרא".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1040   
   520043027   
    19,089,296 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ביטחוניות   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, מדד ת"א-טכנולוגיה, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, ת"א טק - עילית, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי AA-A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל פדרמן
  מנכ"ל - בצלאל מכליס
  סמנכ"ל כספים - יוסף גספר
  
    
  פרטי קשר :
  מרכז תעשיות מדע, ת"ד 539 , חיפה
  טלפון : 04-8315315
  פקס : 04-8316659
  SHOSHIS@ELBIT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
16,346,617
15,979,412
18,504,091
סך מאזן
9,052,455
8,990,307
10,340,804
נכסים שוטפים
7,294,162
6,989,105
8,163,287
נכסים בלתי שוטפים
5,956,209
5,769,358
6,640,573
הון עצמי
33,498
29,814
35,500
מזה: זכויות מיעוט
7,242,386
6,952,887
7,620,656
התחייבויות שוטפות
3,148,022
3,257,167
4,242,862
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,710,919
5,479,935
6,244,033
סה"כ הכנסות
3,459,789
1,620,319
1,771,750
רווח גולמי
1,107,013
466,838
639,243
רווח תפעולי
987,561
412,857
567,568
רווח לפני מס
834,236
380,854
517,785
רווח נקי
828,990
383,357
518,876
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
8.84
12.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
---
0
דיבידנד
349,796
9,338
-4,168
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.89
שוק להון
---
---
19.79
מכפיל
36.2 %
---
35.7 %
הון למאזן
13.9 %
---
15.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).