מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.migdal.co.il
החברה עוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי ובפעילויות שוק ההון.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1041   
   520029984   
    4,357,911 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - שלמה אליהו
  CEO - דורון ספיר
  Money Manager - יוסי בן ברוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  אפעל 4 , פתח-תקוה
  Phone : 076-8868962
  Fax : 03-9238988
  MIGDALHOLD@MIGDAL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
Balance Sheet
147,575,609
140,549,352
153,337,612
סה"כ נכסים
85,292,178
77,886,251
86,878,929
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
38,156,645
35,926,289
38,939,728
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,907,862
5,731,387
6,137,899
הון עצמי
8,478
7,590
9,820
מזה: זכויות מיעוט
34,944,200
34,216,462
35,699,559
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
99,893,451
93,752,408
103,049,557
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
Profit & Loss Statement
23,834,145
10,784,579
9,585,272
סה"כ הכנסות
11,852,575
5,748,261
6,136,865
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
9,558,756
3,964,852
2,493,144
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
23,296,500
10,150,886
8,998,194
סה"כ הוצאות
20,329,182
8,681,000
7,468,146
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
578,205
658,032
597,560
רווח לפני מס
380,699
438,144
402,237
רווח נקי
378,955
437,265
400,895
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.36
0.41
0.38
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-110,000
-110,000
0
דיבידנד
2,031,098
3,789,771
1,194,190
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.71
שוק להון
---
---
12.72
מכפיל
4.0 %
---
4.0 %
הון למאזן
6.7 %
---
5.8 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark