מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.migdal.co.il
החברה עוסקת בביטוח חיים,ביטוח כללי ובפעילויות שוק ההון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1041   
   520029984   
    3,746,644 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה אליהו
  מנכ"ל - דורון ספיר
  מנהל כספים - יוסי בן ברוך
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אפעל 4 , פתח-תקוה
  טלפון : 076-8868962
  פקס : 03-9238988
  MIGDALHOLD@MIGDAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
147,575,609
143,408,337
156,543,252
סה"כ נכסים
85,292,178
81,702,085
90,808,754
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
38,156,645
37,453,640
39,988,589
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
5,907,862
5,794,543
6,315,232
הון עצמי
8,478
7,701
10,046
מזה: זכויות מיעוט
34,944,200
34,527,417
35,868,656
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
99,893,451
96,327,756
106,445,269
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
23,834,145
16,498,814
16,335,356
סה"כ הכנסות
11,852,575
8,749,540
9,296,886
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
9,558,756
6,042,169
5,440,614
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
23,296,500
16,042,145
15,426,966
סה"כ הוצאות
20,329,182
13,808,109
13,115,933
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
578,205
491,188
923,866
רווח לפני מס
380,699
335,077
620,643
רווח נקי
378,955
334,087
619,075
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.36
0.32
0.59
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-110,000
-110,000
-66,000
דיבידנד
2,031,098
2,046,945
154,554
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.59
שוק להון
---
---
5.64
מכפיל
4.0 %
---
4.0 %
הון למאזן
6.7 %
---
11.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).