מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bsel.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1054   
   520043480   
    768,588 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גילון בק
  מנכ"ל - רם דרורי
  סמנכ"ל כספים - דב פלדמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  וירג'יניה 1, א.ת. מערבי , בית שמש
  טלפון : 02-9909201
  פקס : 02-9916713
  ARIELG@BSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
354,792
347,502
544,058
סך מאזן
196,634
197,548
359,660
נכסים שוטפים
158,158
149,955
184,398
נכסים בלתי שוטפים
230,802
215,864
396,583
הון עצמי
69
63
73
מזה: זכויות מיעוט
73,487
72,671
91,878
התחייבויות שוטפות
50,504
58,967
55,597
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
307,727
139,326
173,576
סה"כ הכנסות
47,862
20,889
28,915
רווח גולמי
30,978
13,666
17,812
רווח תפעולי
30,437
13,169
15,925
רווח לפני מס
30,409
13,316
12,432
רווח נקי
30,399
13,313
12,428
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.78
2.10
1.57
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
-9,673
דיבידנד
25,011
15,603
-2,716
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.94
שוק להון
---
---
26.04
מכפיל
65.0 %
---
72.9 %
הון למאזן
13.4 %
---
9.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).