מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bsel.co.il
החברה עוסקת בייצור ושיפוץ חלקי מנועי מטוסים אזרחיים וצבאיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1054   
   520043480   
    808,672 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מתכת ומוצרי בניה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גילון בק
  מנכ"ל - רם דרורי
  סמנכ"ל כספים - דב פלדמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  וירג'יניה 1, א.ת. מערבי , בית שמש
  טלפון : 02-9909201
  פקס : 02-9916713
  ARIELG@BSEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
354,792
566,030
סך מאזן
196,634
356,049
נכסים שוטפים
158,158
184,008
נכסים בלתי שוטפים
230,802
423,861
הון עצמי
69
82
מזה: זכויות מיעוט
73,487
89,528
התחייבויות שוטפות
50,504
52,641
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
307,727
376,007
סה"כ הכנסות
47,862
62,153
רווח גולמי
30,978
39,242
רווח תפעולי
30,437
36,940
רווח לפני מס
30,409
28,601
רווח נקי
30,399
28,590
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.78
3.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-9,932
דיבידנד
25,011
-15,446
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.91
שוק להון
---
28.29
מכפיל
65.0 %
74.9 %
הון למאזן
13.4 %
8.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).